Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

Wyniki pierwszego konkursu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy

21-05-2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wyniki pierwszej edycji programu Blue Gaz – Polski Gas Łupkowy. Piętnaście konsorcjów naukowo-przemysłowych na prace B+R rozwijające własne technologie wydobycia gazu łupkowego w Polsce zainwestuje ponad 100 mln złotych, drugie tyle przeznaczy na projekty NCBR.

- Eksploatacja gazu łupkowego stała się prawdopodobna dzięki postępowi w badaniach geologicznych i rozwojowi technologii wydobywczych. Jednak wydobycie gazu z łupków na skalę przemysłową w naszym kraju wymaga zaangażowaniu polskich naukowców, ekspertów i firm, które przeznaczą własne środki na projekty badawcze. Tylko przy takiej współpracy wypracujemy własne technologie eksploatacji gazu łupkowego, odpowiadające polskim uwarunkowaniom geologicznym i prawnym, a także zapewnimy wysokie wymagania ochrony środowiska naturalnego. -  mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W konkursie, którego nabór zakończył się 22 listopada 2012 roku złożono 22 wnioski, natomiast do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 19 projektów z czego dofinansowanie otrzyma ostatecznie 15 z nich. Na badania i prace rozwojowe nad wydobyciem gazu łupkowego zostanie przeznaczone 225 mln zł, z czego około 121 mln pochodzi od NCBR, natomiast 104 mln zł stanowi wkład własny przedsiębiorców.

- W konkursie pojawiło się stosunkowo dużo aplikacji nie tylko od dużych firm, ale także od małych i średnich przedsiębiorstw. Takie zainteresowanie pokazuje duży potencjał rozwoju polskiej gospodarki opartej na gazie łupkowym - komentuje prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Małe i średnie firmy mają szansę na realizację dużych projektów związanych z gazem łupkowym projektów przy współpracy z najprężniejszymi korporacjami w branży, poprzez dostarczanie im niektórych produktów czy usług - dodaje Dyrektor Centrum.

Wśród projektodawców znaleźli się nie tylko liderzy rynku energetycznego tj.: PGNiG, Lotos czy Orlen, ale także Strzelecki Energia Sp. z o.o., która otrzymała 6 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego na łącznym obszarze 5 000 km kwadratowych. Dofinansowanie otrzymają również takie firmy jak Baltic Ceramics Sp z o.o. czy Polymed Ltd Sp.z o.o., zajmujące się dostarczaniem wysokospecjalistycznych produktów wykorzystywanych przy wydobyciu gazu łupkowego.

Zewnętrzny zespół oceniający aplikacje miał charakter ekspercki i międzynarodowy, w składzie którego znaleźli się recenzenci z najlepszych ośrodków akademickich z Polski i z zagranicy (m.in. z ETH Zürich, Indiana University z USA czy Imperial College London). Każdy projekt oceniało aż 5 ekspertów, w tym co najmniej dwóch z zagranicy.

Przyznane przez NCBR dofinansowanie pozwala na rozpoczęcie innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii wydobycia gazu łupkowego.

- W całej Polsce ruszyło już wiele odwiertów gazu z łupków. Rozstrzygnięcie konkursu może znaczenie przyspieszyć eksploatacje tego surowca w naszym kraju. Polskie uwarunkowania geologiczne odbiegają znacznie od tych występujących m.in. w USA, dlatego niezmiernie ważne jest rozwijanie własnych, oryginalnych technologii wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Nasz program to także szansa na wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki a gospodarki poprzez większe zaangażowanie przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe - wyjaśnia prof. K. J. Kurzydłowski.

Program „Blue-Gas – Polski Gaz Łupkowy” jest wynikiem podpisanego 11 lipca 2012 roku porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. Budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 1 mld złotych. NCBR przeznaczy na ten cel 250 mln złotych, natomiast kolejne 250 mln złotych przekazane zostanie przez ARP S.A. z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w formie pożyczek dla przedsiębiorców. Pozostałe 500 mln to wkład własny przemysłu zainteresowanego wykorzystaniem wyników badań.

Kolejny konkurs zostanie ogłoszony w IV kwartale br.

 

Szczegóły na stronie http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/

 

Nr wniosku Akronim Dofinansowanie (przyznane) Wkład własny Tytuł Lider Członkowie konsorcjum
Ścieżka A
BG-1/5 EKOŁUPKI 5 499 000 5 499 000 Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. LOTOS Petrobaltic S.A.; ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Instytut Nafty i Gazu; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Politechnika Warszawska; Politechnika Gdańska
BG-1/6 GASLUPMIKORS 7 000 000 7 000 000 Wybór optymalnej technologii monitoringu mikrosejsmicznego w procesach szczelinowania hydraulicznego. Optymalizacja przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu; Politechnika Gdańska
BG-1/7 GASLUPSEJSM 25 500 000 25 500 000 Badania sejsmiczne i ich zastosowanie dla detekcji stref występowania gazu z łupków. Dobór optymalnych parametrów akwizycji i przetwarzania w celu odwzorowania budowy strukturalnej oraz rozkładu parametrów petrofizycznych i geomechanicznych skał perspektywicznych Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu; Politechnika Warszawska
BG-1/8
(negocjacje)
GAZGEOLMOD negocjacje Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu
BG-1/9 IRES 7 500 000 7 500 000 Zintegrowany model inżynierii złożowej do eksploatacji złóż gazu w łupkach Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. LOTOS Petrobaltic S.A.; ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu; Politechnika Warszawska
BG-1/11
(negocjacje)
ŁUPZAS negocjacje Dobór optymalnej metodyki szacowania zasobów oraz ryzyk poszukiwawczych (geologicznych i komercyjnych) złóż niekonwencjonalnych typu "shale gas", "shale oil" oraz "tight gas" w Polsce oraz opracowanie metodyki dokumentowania złóż niekonwencjonalnych Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. LOTOS Petrobaltic S.A.; ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Instytut Nafty i Gazu; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu; Politechnika Warszawska
BG-1/13 MWSSSG 14 890 000 14 890 000 Metodologia wyznaczania sweet spot'ów na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. LOTOS Petrobaltic S.A.; Instytut Nafty i Gazu; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Politechnika Warszawska
BG1-14 OPTIDRILLTEC 8 000 000 8 000 000 Optymalizacja parametrów wierceń, w tym dobór technologii wiercenia, narzędzi, płynów wiertrniczych i cementowania otworów pionowych i horyzontalnych dla eksploatacji złóż gazu łupkowego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu; Politechnika Warszawska
BG1-17 ResDev 5 000 000 5 000 000
Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu; Politechnika Warszawska
BG1-19 SOIL 11 074 000 7 900 000
Optymalizacja metod zagospodarowywania odpadów powiertniczych
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Politechnika Lubelska; Instytut Nawozów Sztucznych; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Kruszywa Niemce S.A.
BG1-21 ZSM 3 500 000 3 500 000 Logistyka i technologie monitoringu oraz sposoby ochrony środowiska przed rozpoczęciem prac, w trakcie wiercenia, w procesach szczelinowania hydraulicznego oraz na etapie eksploatacji, w tym monitoring wód podziemnych, powietrza, hałasu, gleby, emisji gazów i innych Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Politechnika Warszawska; Politechnika Gdańska; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu
Ścieżka B
BG1-1 BALTICPROPP 5 917 814,32 1 061 876,22 Optymalizacja technologii celem produkcji lekkich proppantów ceramicznych o najwyższej wytrzymałości na zgniatanie i o najniższym ciężarze właściwym przy maksymalnym wykorzystaniu polskich surowców mineralnych i popiołów lotnych Baltic Ceramics S.A. Politechnika Warszawska; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
BG1-10 JURASHALE 6 275 392,40 3 220 624 Wykorzystanie zaawansowanych badań sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych związanych ze skałami łupkowymi na przykładzie rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej Polsce Strzelecki Energia Sp. z o.o. Instytut Nauk Geologicznych PAN; Instytut Geofizyki PAN
BG1-15 Polymemtech 2 600 000 400 000 Opracowanie technologii oczyszczania i zamykania obiegu wody stosowanej w procesie szczelinowania z wykorzystaniem technologii membranowych Polymem  Ltd. Sp z o.o. Politechnika Warszawska
BG1-16 PPPI 3 423 842 74 250 Narzędzia otworowe - Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom SIM Gdynia Holding Sp. Z o.o. SK Politechnika Gdańska

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito