Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

NCBR wspiera interdyscyplinarne kształcenie na studiach doktoranckich

06-04-2018
28 uczelni i instytutów naukowych z całej Polski otrzyma dofinansowanie na realizację wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich. Na ten cel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przeznaczyła ponad 63 mln zł w ramach konkursu finansowanego z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparciem objętych zostanie 567 osób.
 
– Nauka może przynieść odpowiedź na najistotniejsze wyzwania społeczne i gospodarcze, które przed nami stoją. Aby tak się jednak stało naukowcy powinni sięgać po wiedzę z różnych dziedzin oraz mieć  możliwość wymiany doświadczeń z naukowcami z całego świata. MNiSW  poprzez tę inicjatywę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspiera polskie szkoły wyższe w podniesieniu poziomu kształcenia interdyscyplinarnego, a także wzmacnia ich pozycje na arenie międzynarodowej – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
 
Głównym celem konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich jest zwiększenia jakości i efektywności kształcenia studentów na studiach III stopnia.
 
Wśród projektów uczelni największy grant, o wartości ponad 9,6 mln zł, otrzymał „Paszport do przyszłości” – inicjatywa zakładająca prowadzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z kolei na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany będzie program „Descartes”, w ramach którego studenci będą rozwijać równolegle swoją wiedzę w zakresie matematyki, informatyki i fizyki. Na trzecim miejscu wśród projektów z najwyższym dofinansowaniem uplasowała się Politechnika Śląska. Tam doktoranci będą mogli poszerzać swoje kompetencje na prowadzonym w języku angielskim  międzynarodowym kierunku AIDA (Applied Integrative Date Analysis) związanym z  przetwarzaniem i analizą danych. Wszystkie te projekty zakładają zindywidualizowaną ścieżkę edukacji doktorantów, opiekę dedykowanego tutora, a także finansowanie staży zagranicznych i udziału doktorantów w międzynarodowych konferencjach naukowych. 
 
Natomiast wśród instytutów naukowych największe wsparcie trafiło do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. Przeznaczone zostanie ono na utworzenie kierunku studiów doktoranckich pt. "Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych”.
 
– Od 2015 roku, w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, NCBR przeznaczyło na rozwój polskich uczelni już ponad 1,5 mld zł – mówi prof. Maciej Chorowski dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Nie zamierzamy zwalniać tempa. Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich to kolejny, po Zintegrowanych Programach Uczelni, rozstrzygnięty w tym roku konkurs, w ramach którego wspieramy szkoły wyższe w podnoszeniu kompetencji ich studentów i kadr naukowych. 
 
Konkurs adresowany był do publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz instytutów naukowych, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Wnioskodawca musiał również posiadać co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.
 
Zgłaszane projekty obejmować musiały co najmniej jeden ze wskazanych elementów:
 
  • interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.
 
Lista rankingowa konkursu jest dostępna na stronie internetowej NCBR
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito