Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat w sprawie wyłączenia zasady konkurencyjności w przypadku spełnienia warunków opisanych w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP

01-02-2016

Dokumentem podstawowym, który reguluje sposób ponoszenia wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój są Wytyczne do kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020. Wytyczne wprowadzają obowiązek stosowania przez przedsiębiorców zasady konkurencyjności w przypadku zamówień o wartości powyżej kwoty 50 tys. zł netto.

Wytyczne przewidują możliwość odstąpienia od zasady konkurencyjności w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym NCBR pragnie wskazać na możliwość wyłączenia obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP.

Mając na uwadze ww. Wytyczne i wyżej przywołany przepis ustawy PZP, zwalnia się Beneficjenta będącego przedsiębiorcą z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności dla zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, jeśli korzyści z tych zamówień nie przypadną wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności.


Ww. wyłączenie nie jest ograniczone limitami kwotowymi.


Ponadto, wskazane powyżej wyłączenie z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności dotyczy tylko zleceń wykonania usług kierowanych do podmiotów niepowiązanych z beneficjentem osobowo lub kapitałowo oraz do jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy o zasadach finansowania nauki.
W ocenie NCBR, w celu zastosowania przedmiotowego wyłączenia, można wykorzystać np. model tzw. royalty payments. Model ten zakłada niską kwotę wypłacaną ryczałtowo za zrealizowanie danej usługi badawczej oraz udział wykonawcy usługi w przyszłych zyskach (przychodach) osiąganych przez zleceniodawcę usługi dzięki eksploatacji gospodarczej własności intelektualnej będącej wynikiem realizacji usługi. Model ten – w zakresie royalty payments – polega na rozliczeniach finansowych między zleceniodawcą i zleceniobiorcą bazujących na należnościach licencyjnych ze strony licencjobiorcy na rzecz licencjodawcy, których wysokość uzależniona jest od rzeczywistych przychodów lub dochodów (wybór podstawy do obliczania należności licencyjnych należy do stron umowy i mieści się w ich swobodzie ukształtowania warunków umownych) licencjobiorcy z komercyjnego wykorzystywania wyniku usługi, która była przedmiotem zlecenia.

Powyższy mechanizm rozliczeń znajduje szerokie zastosowanie w transakcjach na rynku amerykańskim. W tym zakresie NCBR odsyła do danych o transakcjach dotyczących własności intelektualnej sprzedawanej lub licencjonowanej przez uniwersytety amerykańskie – Baza AUTM Transactional Academic Comparables Tracking (TransACT) Database.

Dodatkowo, NCBR pragnie zwrócić uwagę, że w przypadku wyboru wykonawcy, którym jest uczelnia publiczna, instytut badawczy w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i otrzymała co najmniej ocenę B, nie jest wymagana dodatkowa zgoda NCBR.

Na stronie http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf 
znajduje się lista jednostek naukowych, podlegających takiej ocenie, wraz z informacją o przyznanej kategorii.


Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione powyżej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody NCBR.

Pliki do pobrania

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito