Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 dotyczący postępowań o udzielenie zamówienia oraz wzory list sprawdzających do zamówień

05-07-2018
Uprzejmie informujemy, że na stronie Portalu Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ został upubliczniony dokument pn. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020” autorstwa Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa. Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do wnioskodawców oraz beneficjentów udzielających zamówień, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. Został przygotowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do Ustawy - Prawo zamówień publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.
 
Ponadto na stronie Bazy Konkurencyjności prowadzonej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/news/1000004 zostały zamieszczone wzory list sprawdzających do postępowań o udzielenie zamówienia realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w ww. Wytycznych. Należy podkreślić, że stosowanie przez wnioskodawców oraz beneficjentów list sprawdzających nie jest obligatoryjne, jednak może okazać się pomocne w prawidłowym udzielaniu zamówień.
 
Jednocześnie nadmieniamy, że zarówno podręcznik dotyczący udzielania zamówień w ramach projektów, jak i listy sprawdzające do postępowań stanowią wyłącznie materiały pomocnicze mające na celu ułatwienie oraz zapewnienie właściwej realizacji zamówień w projektach finansowanych z funduszy unijnych, a ich treść ma jedynie charakter informacyjny. 
 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito