Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

RODO w postępowaniach o udzielenie zamówienia w ramach projektów POIR

05-07-2018
W nawiązaniu do pytań Beneficjentów odnośnie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że jego przepisy mogą mieć zastosowanie również do postępowań o udzielenie zamówienia w ramach POIR. Regulacje RODO obowiązują w ramach każdego postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od zastosowanego trybu udzielania zamówienia (rozeznanie rynku/zasada konkurencyjności/ustawa Prawo zamówień publicznych).
 
Przetwarzane w postępowaniu o udzielenie zamówienia dane osobowe objęte są ochroną prawną z mocy przepisów RODO. Należy wskazać, że dane te mogą odnosić się do samego wykonawcy (np. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika albo prokurenta (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach (personelu wyznaczonym do realizacji zamówienia), które w swojej ofercie wykonawca przedkłada w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jak i potwierdzenia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
 
Zamawiający, który jest administratorem danych osobowych w myśl RODO, powinien przestrzegać obowiązków informacyjnych względem osób, których dane pozyskuje w trakcie prowadzonego postępowania. Katalog tych obowiązków został sformułowany w art. 13 lub art. 14 RODO, w zależności od sposobu pozyskiwania danych. 
 
Zważywszy, że przekazywanie ofert przez wykonawców będących osobami fizycznym wiąże się z udostępnianiem danych osobowych, po stronie zamawiającego rodzi to obowiązek informacyjny wobec takich wykonawców. Obowiązek indywidualnego informowania wykonawców może być zrealizowany m. in. przez zamieszczenie stosownych klauzul w ogłoszeniu o zamówieniu albo zapytaniu ofertowym.
 
Jednocześnie należy pamiętać o braku podstaw prawnych do zamieszczania na stronie internetowej prowadzonego postępowania kopii ofert, oświadczeń o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, jak również innych dokumentów podmiotowych otrzymanych w toku postępowań o udzielenie zamówienia, zawierających dane osobowe. 
 
Zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 20) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało  upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym, minimalny zakres informacji o wybranym wykonawcy, które zamawiający winien ujawnić, ogranicza się do nazwy wykonawcy. 
 
Niezależnie od powyższego przypominamy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 RODO, Rozporządzenie to nie znajduje w ogóle zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się w ramach zbioru danych osobowych lub części zbioru danych osobowych. 
 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito