Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Opis Programu/konkursu

drukuj
A A A

Program INNOMOTO

Program sektorowy INNOMOTO został zainicjowany przez Porozumienie na rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych „INNOMOTO”, w skład którego wchodzą:
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT),
 • Polska Izba Motoryzacji (PIM),
 • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM),
 • Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM),
 • Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP),
 • Związek Pracodawców Motoryzacji (ZPM).
 
W odpowiedzi na skierowane przez NCBR zaproszenie do składania studiów wykonalności programów sektorowych, wspomniane Porozumienie na rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych „INNOMOTO” złożyło do NCBR w 2015 r. studium wykonalności, będące jednocześnie wnioskiem o ustanowienie Programu Sektorowego INNOMOTO.
 
Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026.
 
Cel główny programu będzie realizowany w powiązaniu z następującymi celami szczegółowymi wyznaczającymi strategię osiągnięcia  celu głównego:
 • Cel szczegółowy 1. Wzrost innowacji produktowych i technologicznych w polskim sektorze motoryzacyjnym w Polsce.
  Cel ten będzie realizowany poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, takich jak: technologie,  modele, wyroby, metody i procedury, opracowanych podczas realizacji programu sektorowego. Opracowanie zaproponowanych przez przedsiębiorców rozwiązań z udziałem ośrodków naukowych, przyczyni się do wzrostu innowacyjności produktów oferowanych przez polskie firmy motoryzacyjne. 
 • Cel szczegółowy 2. Zwiększenie aktywności podmiotów z sektora motoryzacyjnego w zakresie działalności B+R.
  Wzmocnienie integracji przemysłu z ośrodkami b+r (zewnętrznymi i działającymi w strukturach przedsiębiorców) jest niezbędne do zwiększenia transferu wiedzy i myśli technologicznej, w celu poprawy jakości rozwiązań oraz dopasowania tych rozwiązań do potrzeb przedsiębiorców i gospodarki.
 
Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu sektorowego INNOMOTO to: 
 • Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu,
 • Innowacyjne pojazdy i napędy,
 • Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Zasady konkursu INNOMOTO

Konkurs 2/1.2/2018 INNOMOTO skierowany jest do przedsiębiorstw składających wniosek o dofinasowanie samodzielnie lub w konsorcjum. Dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach II konkursu INNOMOTO to 300 mln zł.
 
Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR. Obejmują one m.in. nowe kryterium dot. kwalifikowalności i adekwatności wydatków, które pozwoli na ekspercką ocenę wydatków przewidzianych w budżecie. Ponadto rozbito dotychczasowe kryterium dot. zasobów kadrowo-technicznych na 2 odrębne kryteria punktowane: Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R oraz Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R.
 
Istotna nową cechą procedury oceny jest wprowadzenie możliwości poprawy wniosku na podstawie uwag ekspertów. Poprawki odnosić się będą do konkretnych punktów we wniosku i nie będą mogły wpływać na zasadniczą jego przebudowę.
 
Wnioski można składać od 11 maja do 10 lipca 2018 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito