Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_2/1.2/2017_InnoNeuroPharm

drukuj
A A A
Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 r.:
 
ZASADY KONKURSU:
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja 15.02.2017 r.)
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja 15.02.2017 r.)
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP
 
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 21.06.2017 r.).
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 21.06.2017 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 3. Ustawa wdrożeniowa.
 4. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 5. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 6. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 7. Dyrektywa 2003/87/WE.
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego - Działanie 1.2 POIR
 9. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 11. Klasyfikacja MAE.
 12. Poziomy gotowości technologicznej.
 13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.
 14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 2014-2020
 15. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków - POIR
 16. Wytyczne w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 14. Regulaminu przeprowadzania konkursu.
 
Wzór protestu:
 
 
Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy: 
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: ,
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres e-mail: oraz pod numerami telefonów: + 48 22 39 07 139, + 48 22 39 07 109.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito