Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_1/1.2/2018_INNOship

drukuj
A A A

Dokumentacja dla konkursu INNOship w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2018 r.:

ZASADY KONKURSU:
 1. Opis Programu/konkursu
 2. Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja 20.06.2018 r.) 
 3. Regulamin Konkursu (aktualizacja 19.07.2018 r.)
 4. Zakres tematyczny konkursu
 5. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 7. Kryteria wyboru projektów
 8. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 9. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP 

 

 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 13.04.2018 r.)
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Działanie 1.2 POIR
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 16. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 17. Udział w panelu - przewodnik dla wnioskodawców
 18.  
 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.
 
Wzór protestu:
 
REALIZACJA PROJEKTU
 
KONTAKT:
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie INNOship można kierować:
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres:
 • w pozostałych sprawach – na adres: oraz pod numery telefonu (22) 39 07 221.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito