Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_5/1.2/2016 INNOTABOR

drukuj
A A A

Dokumentacja dla Konkursu nr 5 w ramach Programu sektorowego „INNOTABOR”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR w 2016 r.:

 

ZASADY KONKURSU:

1. Ogłoszenie o konkursie - aktualizacja.

2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu - aktualizacja.
3. Zakres merytoryczny konkursu.
4. Kryteria wyboru projektów - Działanie 1.2 POIR.
5.1 Przewodnik kwalifikowalności Działanie-1.2.-Ogólne zasady.
5.2 Przewodnik kwalifikowalności Działanie -1.2.-Katalog kosztów kwalifikowanych.
5.3 Przewodnik kwalifikowalności Działanie -1.2-Katalog kosztów niekwalifikowanych.
5.4 Przewodnik kwalifikowalności Działanie -1.2-Zasada konkurencyjności.
6. Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
7. Zakres minimalny umowy konsorcjum.
8. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie – Działanie 1.2.
2. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.
3. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
4. Oświadczenie o braku powiązań.
5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy.

 


DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:

1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
2. Oświadczenie Konsorcjanta.
3. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy.

 


DOKUMENTY DODATKOWE:

1.  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
2.  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
3.  Ustawa wdrożeniowa.
4.  Rozporządzenie KE nr 651_2014.
5.  Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
6.  Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
7.  Dyrektywa 2003/87/WE.
8.  Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
9.  Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).

9a. Komunikat  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
10. Klasyfikacja MAE.
11. Poziomy gotowości technologicznej.
12. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.


UMOWA O DOFINANSOWANIE:


1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 16.01.2017 r.).
2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 16.01.2017 r.).
3. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.
3a. Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

4. Weksel.
 

 

REALIZACJA UMOWY O DOFINANSOWANIE
 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
 
Wzór protestu:

 

 


KONTAKT

 

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:


1)    w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet Projektu) na adres mailowy: ;
2)    w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres mailowy: , oraz pod numerem telefonu: tel. + 48 22 39 07 282 tel. + 48 22 39 07 171

 

REALIZACJA PROJEKTU
 
Centralny System Teleinformatyczny SL2014:
 
REALIZACJA UMOWY O DOFINANSOWANIE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito