Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_1/1.1.1/2018_„Szybka ścieżka” dla MŚP

drukuj
A A A

Dokumentacja dla konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r., „Szybka ścieżka” MŚP:

 

ZASADY KONKURSU:

 
 1. Opis konkursu
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Regulamin Konkursu (aktualizacja z 13.04.2018 r.)
 4. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 6. Kryteria wyboru projektów
 7. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR
 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 13.04.2018 r.)
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP 
 

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 
 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
 

DOKUMENTY DODATKOWE:

 
 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Dyrektywa 2003/87/WE
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 1.1.1 MŚP
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 16. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 17. Podstawowe słowa kluczowe
 18. Udział w panelu - przewodnik dla wnioskodawców
 19. Wzór pełnomocnictwa dla osób reprezentujących Wnioskodawcę na panelu

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.
 

Wzór protestu:

 
 

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014

 

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.
 

REALIZACJA PROJEKTU

 

 1. Wzór aneksu
 2. Wzór wniosku o zgodę na podwykonawstwo
 3. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie
 4. Informacja końcowa
 5. Wzór raportu z realizacji etapu

 

KONTAKT:

 
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 1/1.1.1/2018 można kierować:
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) - na adres:
 • w pozostałych sprawach -  na adres mailowy: oraz pod nr telefonu (022) 39 07 399 i (0-22) 45 67 507
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito