Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_1/1.2/ 2016_INNOTEXTILE

drukuj
A A A
Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Programu sektorowego „INNOTEXTILE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.:
 
DOKUMENTY PODSTAWOWE:
6.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
9.   Zakres minimalny umowy konsorcjum.(Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 22.09.2016 r.)
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie.
 2. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.
 5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 6. Oświadczenie o braku powiązań.
 7. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.
 8. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.

 

 
DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:
 1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 2. Oświadczenie Konsorcjanta.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 2. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 5. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 6. Ustawa wdrożeniowa.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 8. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 9. Dyrektywa 2003/87/WE.
 10. Klasyfikacja MAE.
 11. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 12. Poziomy gotowości technologicznej

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę. - (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 22.09.2016 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. - (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 22.09.2016 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
 4.  
 
CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:
 
 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.
 
PROTEST
 
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.
 
Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.
 
Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku w wersji papierowej. Protest jest wnoszony w formie pisemnej. Protest dotyczący oceny formalnej wnoszony jest w języku polskim, natomiast protest dotyczący oceny merytorycznej, z uwagi na jego ocenę przez ekspertów zagranicznych, należy złożyć w języku angielskim.
 
Wzór protestu udostępniono poniżej.
 
 
Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę.
 
Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować: 
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: ;
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: oraz pod numerem telefonu: (22) 39 07 484.
 
REALIZACJA UMOWY O DOFINANSOWANIE
 1. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w Projekcie
 2. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu
 3. Raport z realizacji zadań

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito