Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_1/4.1.1/2017 BRIK

drukuj
A A A
Dokumentacja dla konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”:
 
ZASADY KONKURSU:
 1. Opis Programu
 2. Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja z 21.12.2017 r.)
 3. Regulamin Konkursu (aktualizacja z 21.12.2017 r.)
 4. Zakres tematyczny konkursu (aktualizacja z 21.12.2017 r.)
 5. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 7. Kryteria wyboru projektów
 8. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 9. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP
 
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 02.05.2018 r.).
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 19.04.2018 r.). 
 3. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

 

UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU:
 1. Wzór umowy o realizację projektu (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 22.06.2018 r.)
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Dyrektywa 2003/87/WE
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 4.1.1
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 16. Zalecenia do zawieranych umów z podwykonawcami
 17. Pełnomocnictwo – wzór dla osób reprezentujących Wnioskodawcę na Panelu
 18. Przewodnik dla wnioskodawcy
 
CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:
 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2.  Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 13. Regulaminu przeprowadzania konkursu.
 
Wzór protestu:
 
 
KONTAKT:
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 1/4.1.1/2017 można kierować:
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) - na adres:
 • w pozostałych sprawach -  na adres mailowy:  oraz pod nr telefonu (0-22) 39 07 171, (0-22) 39 07 235, (0-22) 39 07 211, (0-22) 39 07 140
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito