Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_1/4.1.1/2018_INGA

drukuj
A A A
Dokumentacja dla konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR w 2018 r., Wspólne Przedsięwzięcie INGA:
 
ZASADY KONKURSU:
 
 1. Opis Programu
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Regulamin Konkursu (aktualizacja 18.04.2018 r.)
 4. Zakres tematyczny konkursu (aktualizacja 18.04.2018 r.)
 5. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 7. Kryteria wyboru projektów
 8. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 9. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 
 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja 18.04.2018 r.)
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja 18.04.2018 r.)
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP 

 

 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 
 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 
UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU:
 
 1. Wzór umowy o realizację projektu
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 
 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Dyrektywa 2003/87/WE
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 4.1.1
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 16. Podstawowe słowa kluczowe
 17. Udział w panelu - przewodnik dla wnioskodawców
 18. Wzór pełnomocnictwa do reprezentacji Wnioskodawcy podczas Panelu Ekspertów
 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
 
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 13 Regulaminu konkursu.
 
Wzór protestu:
 
REALIZACJA PROJEKTU
 
KONTAKT:
 
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 1/4.1.1/2018 można kierować:
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) - na adres:
 • w pozostałych sprawach -  na adres mailowy: oraz pod nr telefonu (0-22) 39 07 135, (0-22) 39 07 171.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito