Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_1/4.1.4/ 2015

drukuj
A A A
Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR w 2015 r.:
 
DOKUMENTY PODSTAWOWE:
 
5.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
 
8.   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.- Uwaga: zaktualizowany dokument.
9.   Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP. - Uwaga: zaktualizowany dokument.
 
 
DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:
 
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 
 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów NABS.
 2. Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 3. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 4. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 7. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 8. Ustawa wdrożeniowa.
 9. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 10. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 11. Dyrektywa 2003/87/WE.
 12. Klasyfikacja MAE.
 13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 
 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu - dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum,

DOKUMENTY DO UMOWY:

 

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu
Dokumenty wymagane od Wnioskodawcy
1. Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy). Dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona za
zgodność
z oryginałem kopia
2. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy) Dokument własny Wnioskodawcy
Oryginał lub poświadczona za zgodność z  oryginałem kopia
3. Budżet Projektu Oryginał/w systemie informatycznym IP
4. Harmonogram płatności Oryginał
5.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
Oryginał
6.
 
a) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie 
z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)
 
 
 
lub 
b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców) 
 
albo
c) Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy)
 
 
a) dokument własny Wnioskodawcy
 
 
 
b) dokument własny Wnioskodawcy
 
 
 
 
a) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
 
 
b) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
 
c) Oryginał
7.
a) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)
 
 
albo
b) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)
 
 
 
albo
c) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)
 
 
 
b) dokument własny Wnioskodawcy
 
 
 
a) Oryginał
 
 
 
 
 
b) Poświadczona
za zgodność
z oryginałem kopia
 
c) Oryginał
 
8. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/ oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. Wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR
Oryginał
9.
a) Wypełniony formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” 
 
 
 
 
 
oraz
b) Dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wymagana jeżeli w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 Nr 213, poz.  1235, z późn. zm.). Ponadto, jeśli Wnioskodawca dysponuje już pozwoleniami na inwestycję–wymagane jest również złożenie pozwoleń, wymaganych przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (w zależności od etapu w jakim znajduje się to postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji realizacyjnych). 
Wykaz wymaganych dokumentów w tym zakresie określony jest w ww. formularzu jak również w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.  
Uwaga:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie nie jest możliwe dostarczenie stosownej dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko oraz wymaganych prawem zgód i pozwoleń w zakresie realizacji projektu, gdyż przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało zaplanowane do realizacji w kolejnych latach, wówczas dopuszcza się możliwość przedłożenia stosownej, kompletnej i prawidłowej dokumentacji w tym zakresie, najpóźniej przed rozpoczęciem tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 
 
 
b) dokument własny Wnioskodawcy
 
a) Oryginał
 
 
 
 
 
 
b) Poświadczona
za zgodność
z oryginałem  kopia
 
10. Kopia umowy konsorcjum – aktualizacja – jeśli dotyczy. dokument własny Wnioskodawcy
Poświadczona
za zgodność
z oryginałem  kopia
Dodatkowo – w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty od każdego z konsorcjantów:
a) Dokumenty dot. Konsorcjanta, ubiegającego się o pomoc publiczną w ramach projektu:
1.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 
Oryginał
2.
a) Sprawozdania finansowe Konsorcjanta za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców) 
 
 
lub 
b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)
 
 
albo
c) Oświadczenie Konsorcjanta o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy).
 
a) dokument własny Konsorcjanta
 
 
b) dokument własny Konsorcjanta
 
 
a) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
 
b) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
 
c) Oryginał
 
 
Informacje dotyczące procedury odwoławczej
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146) (dalej: Ustawa wdrożeniowa), wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.
 
Zgodnie z §15 Regulaminu konkursu:
 1. Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie wdrożeniowej.
 2. Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.
 3. Do czasu zakończenia procedury odwoławczej Wnioskodawca oraz Konsorcjant nie może, w konkursach organizowanych przez NCBR, ponownie złożyć tego samego projektu, będącego przedmiotem procedury odwoławczej i postępowania sądowo-administracyjnego.
 4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał ostatni projekt wyróżniony na Liście projektów rekomendowanych do dofinansowania, jako wyłoniony do wsparcia, zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 1 w ramach danego konkursu oraz pod warunkiem dostępności środków.

 

Protest należy wnieść bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku. Protest jest wnoszony w formie pisemnej. W celu ułatwienia złożenia protestu poniżej udostępniono wzór dokumentu:
 
 
Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.
 
 
Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach  Działania 4.1, Poddziałania 4.1.4 można przesyłać na następujące adresy mailowe: 
 
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet Projektu) na adres mailowy: .
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: .  
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito