Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_3/1.1.1/ 2016

drukuj
A A A
Dokumentacja Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r. (Konkurs_3/1.1.1/2016):
 
ZASADY KONKURSU:
1.   Ogłoszenie o konkursie. Uwaga zaktualizowany dokument
2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu Uwaga zaktualizowany dokument oraz Link do komunikatu
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.1.1 POIR.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 3. Sytuacja finansowa.
 4. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

 

 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 29.11.2016 r.).
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
 3. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 
PROTEST
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.
 
Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.
 
Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku w wersji papierowej. Protest jest wnoszony w formie pisemnej
 
Wzór protestu udostępniono poniżej.
 
 
Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę.
 
CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:
 
 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.
 
Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy:
 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito