Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_3/1.1.1/2018_Seal of Excellence

drukuj
A A A

Dokumentacja dla konkursu nr 3 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018  r., „Szybka ścieżka” MŚP – Seal of Excellence

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP
 
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 13.04.2018 r.)
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 1.1.1 MŚP
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 16. Podstawowe słowa kluczowe
 17. Udział w panelu - przewodnik dla wnioskodawców
 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.
 
Wzór protestu:
 
REALIZACJA PROJEKTU:
 
KONTAKT:
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 3/1.1.1/2018 można kierować:
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) - na adres:
 • w pozostałych sprawach -  na adres mailowy: oraz pod nr telefonu (022) 39 07 210 i (0-22) 39 07 152
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito