Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_3/1.2/2016 _GAMEINN

drukuj
A A A
Dokumentacja dla Konkursu nr 3 w ramach Programu sektorowego „GAMEINN”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.:
 
DOKUMENTY PODSTAWOWE:
8.   Zakres minimalny umowy konsorcjum. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 06.12.2016 r.).
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie.
 2. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 5. Oświadczenie o braku powiązań.
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.
 
 
DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:
 1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 2. Oświadczenie Konsorcjanta.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
      
DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 2. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 5. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 6. Ustawa wdrożeniowa.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 8. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 9. Dyrektywa 2003/87/WE.
 10. Klasyfikacja MAE.
 11. Poziomy gotowości technologicznej.
 12. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 06.12.2016 r.).
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 06.12.2016 r.).
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy,
 4.  
 
PROTEST
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.
 
Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.
 
Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku w wersji papierowej. Protest jest wnoszony w formie pisemnej. Protest wnoszony jest w języku polskim. W odniesieniu do zarzutów w zakresie kryteriów merytorycznych protest wnoszony jest również w angielskiej wersji językowej, z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca składający protest zapewni, że treść obu wersji językowych jest tożsama, co zobowiązany jest poświadczyć stosownym oświadczeniem.  
 
Wzór protestu udostępniono poniżej.
 
 
Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę.
 
Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować: 
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: ;
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 459, (22) 39 07 172.

 

REALIZACJA PROJEKTU
Centralny System Teleinformatyczny SL2014:
 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito