Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_5/1.1.1/2017„Szybka ścieżka” dla MŚP

drukuj
A A A
Dokumentacja dla konkursu nr 5 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r.:
 
ZASADY KONKURSU:
 1. Opis Programu
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Regulamin Przeprowadzania Konkursu (aktualizacja z 15.11.2017 r.)
 4. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR (aktualizacja z 23.10.2017 r.)
 6. Kryteria wyboru projektów
 7. Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 23.10.2017 r.)
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 23.10.2017 r.)
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP
 
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie (aktualizacja z 23.10.2017 r.)
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
 5. Raport z realizacji kamienia milowego
 6. Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie
 7. Wniosek o zgodę na podwykonawstwo w PO IR
 8. Wzór aneksu
 9. Informacja końcowa
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie nr 1407/2013
 8. Dyrektywa 2003/87/WE
 9. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 1.1.1 MŚP
 10. Kalkulator EPC
 11. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 12. Klasyfikacja MAE
 13. Poziomy gotowości technologicznej
 14. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 15. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 16. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 17. Zalecenia do zawieranych umów z podwykonawcami
 18. Pełnomocnictwo – wzór dla osób reprezentujących Wnioskodawcę na Pre-panelu/Panelu

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 15. Regulaminu przeprowadzania konkursu.
 
Wzór protestu:
 
KONTAKT:
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 5/1.1.1/2017 można kierować:
 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: ;
 2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy:  oraz  pod numerami telefonów: + 48 22 39 07 433, + 48 22 39 07 179
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito