Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_6/1.2/2017_PBSE

drukuj
A A A

Dokumentacja dla konkursu „PBSE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 r.

 

ZASADY KONKURSU:

 1. Opis programu
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Regulamin Przeprowadzania Konkursu (aktualizacja z 31 sierpnia 2017 r.)
 4. Zakres tematyczny konkursu
 5. Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 7. Kryteria wyboru projektów
 8. Zakres minimalny umowy konsorcjum (aktualizacja z 7 sierpnia 2017 r.)
 9. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 31 sierpnia 2017 r.)
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 31 sierpnia 2017 r.)
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji  dla przedsiębiorcy

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (aktualizacja z 31 sierpnia 2017 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (aktualizacja z 31 sierpnia 2017 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

 

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie nr 1407/2013
 8. Dyrektywa 2003/87/WE
 9. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Działanie  1.2 POIR
 10. Kalkulator EPC
 11. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 12. Klasyfikacja MAE
 13. Poziomy gotowości technologicznej
 14. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 15. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 16. Wytyczne POIR w zakresie kwalifikowalności wydatków
 17. Wytyczne w zakresie kontroli
 18. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej

 

KONTAKT:

 

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail:
 2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres e-mail: oraz pod numerem telefonu: +48 22 39 07 158

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito