Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_9/1.2/2017_IUSER

drukuj
A A A

Dokumentacja dla konkursu „IUSER”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 r.:

ZASADY KONKURSU:
 1. Opis programu
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Regulamin Konkursu
 4. Zakres tematyczny konkursu
 5. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 7. Kryteria wyboru projektów
 8. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 9. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 14.05.2018 r.)
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 14.05.2018 r.)
 4. Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji  dla przedsiębiorcy
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP 
 
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 12.04.2018 r.)
 4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

 

REALIZACJA UMOWY O DOFINANSOWANIE
 1. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w Projekcie
 2. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu
 3. Raport z realizacji zadań/etapów
 4. Wzór informacji końcowej
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Dyrektywa 2003/87/WE
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Działanie  1.2 POIR
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 16. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 17. Podstawowe słowa kluczowe
 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 13 Regulaminu konkursu.
 
Wzór protestu:
 
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 9/1.2/2017 można kierować: 
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres:
 • w pozostałych sprawach – na adres: oraz pod numerem telefonu: +48 22 39 07 319.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito