Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_1/4.1.4/2018_Projekty aplikacyjne

drukuj
A A A

Dokumentacja dla konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR w 2018 r.:

ZASADY KONKURSU:
 1. Opis konkursu
 2. Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja 27.06.2018 r.)
 3. Regulamin Konkursu (aktualizacja 27.06.2018 r.)
 4. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 6. Kryteria wyboru projektów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 8. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

 

 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 4.1.4 POIR
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 16. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 17.  
 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.
 
Wzór protestu:
 
CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:
 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego
 
REALIZACJA PROJEKTU
 
KONTAKT:
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 1/4.1.4/2018 można kierować:
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres:
 • w pozostałych sprawach – na adres: oraz pod numer telefonu (22) 39 07 454 i (22) 39 07 142
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito