Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE

drukuj
A A A
Dokumentacja dla konkursu nr 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r. 
 
ZASADY KONKURSU:
 
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 
 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

 

LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 4/1.1.1/2017

 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 
 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu (Uwaga: aktualizacja z dnia 04.10.2017 r.)
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
 5. Informacja końcowa - aktualizacja
 6. Wzór aneksu - aktualizacja
 7. Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie - aktualizacja
 8. Wniosek o zgodę na podwykonawstwo - aktualizacja
 9. Raport z realizacji etapu - aktualizacja
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 
 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Dyrektywa 2003/87/WE
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 1.1.1 MSP
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 2014-2020
 14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIR
 15. Wytyczne w zakresie kontroli
 16. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 17. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej 
 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 14. Regulaminu przeprowadzania konkursu.
 
Wzór protestu:
 
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 4/1.1.1/2017 można kierować:
 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy
 2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy oraz pod numery telefonów: (0-22) 39 07 210; (0-22) 39 07 451; (0-22) 39 07 152; (0-22) 39 07 442.   
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito