Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_4/1.2/2017_WoodINN

drukuj
A A A
Dokumentacja dla konkursu „WoodINN”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 r.:
 
ZASADY KONKURSU:
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 14.02.2017 r.)
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 14.02.2017 r.)
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

 

 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 21.06.2017 r.).
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 21.06.2017 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5.  
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Dyrektywa 2003/87/WE
 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Działanie 1.2 POIR
 9. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Wytyczne POIR w zakresie kwalifikowalności wydatków
 16. Wytyczne w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla POIR
 17. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 14. Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Wzór protestu:

 
KONTAKT:
Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail:
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres e-mail: oraz pod numerami telefonów:  + 48 22 39 07 141, + 48 22 39 07 258.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito