Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER)

07-08-2017

Od dnia 26 lipca 2017 r obowiązuje 8. wersja SZOOP PO WER.

 

Wprowadzono następujące zmiany:

  • Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/ poddziałań
  1. Działanie 1.3 – zmieniono zapisy dotyczące grupy docelowej w działaniu 1.3 w trybie konkursowym poprzez wydłużenie okresu na opuszczenie danej placówki do 2 lat. Dodano również nowego potencjalnego beneficjenta jakim może być PFRON.
  2. Działanie 2.5 – poprawiono informacje przyporządkowujące typy projektów do trybów wyboru projektów (punkt 13). Do trybu pozakonkursowego dodano typy projektów nr 5 i 10. Poprawiono informacje na temat typu beneficjenta odnośnie typów projektów nr 5 i 10 – w obu przypadkach będzie to MRPiPS.
  3. Działanie 2.15 – uspójniono numerację typów operacji z zapisami PO WER.
  • Załącznik 1 i 2a – zaktualizowano dla działania 3.5.
  • Załącznik 3 – wprowadzono aktualną wersję ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i projektów pozakonkursowych oraz systematyki kryteriów wyboru projektów dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzoną przez Komitet Monitorujący w ramach uchwały nr 127 z 24.04.2017.
  • Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2017 rok.
  • Załącznik 5 – uzupełniono o wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.
  • Cały dokument – zmiany o charakterze redakcyjnym.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito