Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Nowa (dziewiąta) wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER)

08-09-2017
Od dnia 6 września 2017 r obowiązuje 9. wersja SZOOP PO WER.
 
Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie:
 
I. Ogólne informacje na temat realizacji projektów w PO WER
Zmiana zapisów dotyczących zawiązywania partnerstw w projekcie w związku z wejściem w życie 2 września br. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. 
II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/ poddziałań
Działanie 2.6: zmiana trybu wyboru projektów z konkursowego na pozakonkursowy w przypadku typów projektów nr 5 i 6.
III. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2017 i 2018 rok.
IV. Załącznik 5 – uzupełniono o wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.
V. Cały dokument – zmiany o charakterze redakcyjnym.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito