Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje dla Beneficjentów

drukuj
A A A

Zasada konkurencyjności - publikacja zapytań przed zawarciem umowy o dofinansowanie

02-10-2017
Realizując obowiązek wynikający z pkt. 14 Podrozdziału 6.5.2 (Zasada konkurencyjności) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku...
więcej

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

29-06-2017
Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej, przekazujemy do wykorzystania dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER.
więcej

Wskazówki w ramach projektów PO WER, które powinni stosować wszyscy Beneficjenci mieszczący się w spisie art. 3 ust. 1 Ustawy PZP, w tym m.in. jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia i spółki prawa handlowego

21-02-2017
Art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) - wskazówki w ramach projektów PO WER, które powinni stosować wszyscy Beneficjenci mieszczący się w spisie art. 3 ust. 1 Ustawy PZP, w tym m.in. jednostki sektora finansów publicznych, fundacje...
więcej

Stosowanie prawa zamówień publicznych przez beneficjentów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

03-08-2016
W związku z zaleceniami audytowymi Komisji Europejskiej (KE) dotyczącymi postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Instytucja Pośrednicząca zwraca uwagę na konieczność wnikliwej weryfikacji obowiązku stosowania...
więcej

Cross-financing w projektach PO WER

03-08-2016
Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...
więcej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito