Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Kandydaci na ekspertów

drukuj
A A A
W wyborze projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój wzorem rozwiązań z poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej będą mogli uczestniczyć eksperci.
 
Celem uczestnictwa ekspertów w weryfikacji projektów jest rzetelna i bezstronna ocena wniosków o dofinansowanie przez osoby legitymujące się specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami z poszczególnych dziedzin objętych PO WER.
 
Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) stanowi, iż w wyborze projektów do dofinansowania będą mogli uczestniczyć eksperci wyznaczani spośród kandydatów na ekspertów, którzy spełniają wymagania określone w art. 49 ust. 3 ww. ustawy, tj.:
 
  • korzystają z pełni praw publicznych;
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu;
  • posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu operacyjnego.
 
Jednocześnie ustawodawca zdecydował o publicznym dostępie do danych umożliwiających kontakt za pomocą poczty elektronicznej z wszystkimi kandydatami na ekspertów. Dane dotyczące kandydatów na ekspertów gromadzone będą w formie wykazu zamieszczanego na stronie internetowej instytucji prowadzącej nabór kandydatów na ekspertów.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito