Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Ewaluacja XIII Priorytetu PO IiŚ

drukuj
A A A

Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła dotychczas osiem badań ewaluacyjnych w obszarze XIII Priorytetu PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego, w tym: 2 badania w 2009 r., 1 badanie w 2010 r., 4 badania w 2011 r. oraz 1 badanie zostało zakończone w 2012 r. Tematem ewaluacji były m.in.: gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych, ocena komplementarności i linii demarkacyjnej, bariery oraz zagrożenia dla realizacji projektów, śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych, zagadnienia związane z informacją i promocją, sprawy dotyczące systemu nieprawidłowości, obsługi finansowej oraz potencjalne kierunki interwencji w okresie programowania 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami poszczególnych raportów końcowych.

 

W 2013 r. Instytucja Pośrednicząca zrealizowała dwa badania ewaluacyjne pn. Badanie podsumowujące realizację Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ oraz Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII PO IiŚ 2007-2013 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”. W wyniku pierwszej ewaluacji zbadany został stopień osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Priorytetu XIII PO IiŚ. Ponadto, zidentyfikowane zostały zagrożenia i problemy, jakie mogą wystąpić w realizacji projektów do końca 2015 roku w kontekście osiągnięcia zakładanych w nich efektów. Analizie poddano również stan zaawansowania projektów wybranych w konkursie nr 2/2012. Natomiast, w ramach drugiej ewaluacji zidentyfikowano dobre praktyki w realizacji projektów z obszaru infrastruktury szkolnictwa wyższego. Produktem badania oprócz raportu końcowego jest Podręcznik Dobrych Praktyk dla beneficjentów prezentujący wybranych pięć projektów

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito