Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o zmianie sposobu rozliczania w projektach sfinansowanych w ramach I i II osi POIG wieloletniej korekty struktury podatku VAT

13-01-2016

Instytucja Pośrednicząca informuje, że w związku z zakończeniem realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) uzgodniła z Instytucją Zarządzającą zmianę sposobu rozliczania w projektach sfinansowanych w ramach I i II osi POIG wieloletniej korekty struktury podatku VAT dokonywanej zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT).

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT jeżeli podatek VAT naliczony jest związany jednocześnie z czynnościami, od których przysługuje odliczenie podatku oraz czynnościami od których takie odliczenie nie przysługuje, to beneficjent może zmniejszyć podatek należny o taką część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do obniżenia podatku należnego (tzw. prognozowany współczynnik struktury sprzedaży).

 

Po zakończeniu roku w którym nastąpiło rozliczenie podatku, beneficjent, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, zobowiązany jest dokonać korekty kwoty podatku odliczonego przy uwzględnieniu proporcji obliczonej dla zakończonego roku (tzw. rzeczywisty współczynnik struktury sprzedaży). Ponadto, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, których wartość początkowa przekracza 15 000,00 PLN, beneficjent dokonuje powyższej korekty (określonej w art. 91 ust. 1) w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania - roczna korekta dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

 

W związku w powyższym Instytucja Pośrednicząca informuje, że począwszy od 2016 r. (dotyczy wieloletniej korekty podatku VAT za 2015 r.) beneficjenci są zobowiązani dokonywać rozliczenia w projektach korekty struktury podatku VAT dokonanej zgodnie z art. 91 ustawy o VAT w sposób zbiorczy, tzn. określając kwotę korekty w danym roku jako różnicę podatku VAT podlegającego zwrotowi w danym roku korekty wieloletniej z Urzędu Skarbowego oraz podatku VAT dopłacanego w danym roku korekty wieloletniej do Urzędu Skarbowego.

 

Instytucja Pośrednicząca będzie przypisywała określony w ten sposób zwrot podatku VAT w projekcie w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI do wniosku o płatność końcową, ponieważ nie będzie możliwe rozbicie kwoty zwrotu na poszczególne wnioski o płatność (ze względu na sposób jej wyliczenia).

 

Informuję również, że rozliczenia w projekcie wieloletniej korekty podatku VAT należy dokonywać przez cały okres określony w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT (5 lub 10 lat), a nie jedynie przez okres trwałości projektu.

 

Jednocześnie przypominamy, że pozostałe zasady dokonywania korekty struktury podatku VAT nie ulegają zmianie - beneficjent dokonujący korekty struktury podatku VAT zgodnie z art. 91 ustawy o VAT powinien każdorazowo poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie proporcji najpóźniej w miesiącu, w którym składa deklarację VAT w której dokonuje korekty oraz dokonać zwrotu środków w miesiącu, w którym składana jest ta deklaracja - w takim przypadku Instytucja Pośrednicząca nie naliczy odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków.

 

W przypadku gdy beneficjent nie dotrzyma wskazanych powyżej terminów oraz zasad dokonywania korekty struktury podatku VAT zwrot powinien nastąpić w sposób określony w art. 207 ustawy o finansach publicznych – czyli z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito