Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Dokumenty obowiązujące

drukuj
A A A

Akty prawne

Akty prawne:

 

 

 

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dostępne na stronie http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V2&T2=2006&T3=1828&RechType=RECH_naturel&Submit=Szukaj);

 

 

 

 

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego

Wytyczne dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

(dostępne na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/wytycznepolskie/Strony/glowna.aspx):

 

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
 • Wytyczne w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;

 

Wytyczne horyzontalne:

 

 • Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013;
 • Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód;
 • Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013;
 • Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych;
 • Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych;
 • Wytyczne w zakresie sprawozdawczości;

Inne dokumenty


Inne dokumenty (dostępne na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx#zakladka=2&strona=1):

 

 • Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia PZP związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE;
 • Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia PZP.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito