Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zawieszenie konkursu otwartego nr 2/POKL/4.1.1/2013

29-11-2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kady Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuje, że:

 

z dniem 6 grudnia 2013 r. zawieszony zostanie konkurs otwarty
nr
2/POKL/4.1.1/2013

 

na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mający na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

 

Zgodnie z pkt II.2.2 Dokumentacji konkursowej do konkursu otwartego nr 2/POKL/4.1.1/2013 Instytucja Organizująca Konkurs może zawiesić konkurs w przypadku przekroczenia przez łączną wartość wnioskowanego dofinansowania w złożonych wnioskach wartości 200% kwoty alokacji.

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 50 000 000 zł, a wartość dofinansowania wnioskowanego we wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs przekroczyła kwotę 100 000 000 zł. 

 

W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie projektu w przedmiotowym konkursie można składać wyłącznie do dnia 6 grudnia 2013 r.

 

osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską w godzinach od 8:15 do 16:15, w siedzibie Działu Rozwoju Kadry Naukowej NCBR, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu przyjmowania wniosków.

Wnioski otrzymane po wskazanym powyżej terminie nie będą podlegały ocenie

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 22) 39 07 300.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito