Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zmiana taryfikatora w przypadku naruszeń w zakresie zamówień

11-06-2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że w związku z koniecznością dostosowania obowiązującego na gruncie polskim dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator) do wydanej w dniu 19 grudnia 2013 r. przez Komisję Europejską Decyzji C (2013) 9527 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych w sprawie korekt finansowych nakładanych przez Komisję na wydatki finansowane przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, dokonano jego aktualizacji, która zostanie uwzględniona w zmienionych Zasadach finansowania PO KL.

Zgodnie ze wskazaniem w pkt 2 taryfikatora, co do zasady znajduje on zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r. Tym niemniej, w odniesieniu do uprzednio zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest poprzednia wersja taryfikatora, która obowiązuje beneficjenta i instytucję będącą stroną umowy, zastosowanie znajduje wyłącznie taryfikator, o którym mowa w umowie. W związku z powyższym, zmiana taryfikatora nie wymaga aneksowania dotychczas zawartych umów o dofinansowanie, do których załączono poprzednią wersję taryfikatora.

Zgodnie z § 20a wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, instytucja będąca stroną umowy zawartej z beneficjentem w przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta zasad dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z ww. taryfikatorem zamieszczonym na stronie internetowej danej instytucji.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito