Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zmiana „Zasad finansowania POKL”

18-09-2014

Instytucja Pośrednicząca informuje, że dnia 9 września br. Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zatwierdzony dokument wraz z zestawieniem uwag oraz stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL i szczegółowymi wyjaśnieniami zostały zamieszczone na stronie internetowej www.efs.gov.pl.


Dokument wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.


Podstawowe zmiany w powyższym dokumencie dotyczą zachowania spójności ze zaktualizowanymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również konieczności doprecyzowania zagadnień z obszaru zamówień publicznych, w szczególności:

 

  1. Dostosowania zapisów Rozdziału 2. Kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL do zmian wynikających ze zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany w dokumencie mają charakter doprecyzowujący, dotyczą przede wszystkim kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem oraz kosztów związanych z angażowaniem personelu projektu.
  2. Informacji o podwyższonym progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) z 14 tys. euro do 30 tys. euro. Część zamówień współfinansowanych z funduszy unijnych, które były dotychczas realizowane pod reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z nowymi przepisami nie będzie objęta ww. obowiązkiem; kwestia prawidłowości udzielania w ramach projektów zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro wymaga więc poświęcenia szczególnej uwagi beneficjentów. Na potrzeby udzielania zamówień o wartości poniżej ww. progu beneficjenci mogą stosować swoje procedury wewnętrzne, które określają warunki przeprowadzania otwartych i konkurencyjnych postępowań o udzielenie zamówienia. Istnieje także możliwość wykorzystania procedur określonych w Wytycznych dla beneficjentów niezobowiązanych podmiotowo do stosowania prawa zamówień publicznych tj. zasady konkurencyjności, co zapewni odpowiedni poziom upublicznienia i otwarcie zamówienia na konkurencję. Rozwiązanie to jest rekomendowane przez Instytucję Pośredniczącą jako dobra praktyka.
  3. Aktualizacji dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator PZP). Ww. taryfikator jest dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zgodnie ze wskazaniem w pkt 2 taryfikatora, co do zasady znajduje on zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r. Zasady ww. taryfikatora mają zastosowanie w odniesieniu do nowo ogłaszanych konkursów oraz do umów o dofinansowanie zawartych po dacie otrzymania pisma z dnia 2 czerwca br. (znak: DZF-IV-82252-187-DS/14, NK: 149804) oraz do tych projektów, w których do umów o dofinansowanie nie załączono taryfikatora. Ponadto w odniesieniu do uprzednio zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest poprzednia wersja taryfikatora, która obowiązuje beneficjenta i instytucję będącą stroną umowy, zmiana taryfikatora nie wymaga aneksowania dotychczas zawartych umów o dofinansowanie, do których załączono poprzednią wersję taryfikatora.
  4. Aktualizacji dokumentu pn. Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS (tzw. taryfikator zasady konkurencyjności). Ww. taryfikator został dostosowany do aktualnego taryfikatora PZP. Taryfikator jest dostępny na stronie www.efs.gov.pl i został opublikowany także na stronach IP (zakładka Dokumenty -> Dokumenty obowiązujące). Co do zasady znajduje on zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 30 września 2014 r. Zasady ww. taryfikatora mają zastosowanie w odniesieniu do nowo ogłaszanych konkursów oraz do umów o dofinansowanie zawartych od 1 października br. oraz do tych projektów, w których do umów o dofinansowanie nie załączono taryfikatora. Ponadto w odniesieniu do uprzednio zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest poprzednia wersja taryfikatora, która obowiązuje beneficjenta, zmiana taryfikatora nie wymaga aneksowania dotychczas zawartych umów o dofinansowanie, do których załączono poprzednią wersję taryfikatora.
  5. Zmiany elementów wzorów umów o dofinansowanie projektów, w szczególności w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych. Nowy wzór jest stosowany do nowoogłaszanych konkursów i nowozawieranych umów o dofinansowanie projektów systemowych, z zastrzeżeniem zmian w zakresie danych osobowych, o których mowa w piśmie z dnia 23 maja 2014 r. (znak: DZF-VIII-0481-22-PTo/14 NK: 140043/14). Nie ma obowiązku aneksowania umów o dofinansowanie projektu w związku z ww. zmianami. Jednak, w celu zapewnienia jak największej jednolitości obowiązujących w ramach Programu zapisów umownych, IZ zaleca zmianę ww. zapisów przy najbliższej okazji aneksowania poszczególnych umów o dofinansowanie projektów.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito