Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat dotyczący Bazy Konkurencyjności w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój i Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

08-01-2016
7 grudnia 2015 r. udostępniono docelową Bazę konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020. Nowe narzędzie dostępne jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://konkurencyjnosc.gov.plW przypadku Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój obowiązek upubliczniania nowych zapytań ofertowych w ramach nowego narzędzia powstaje od 1.01.2016 r. Kolejne zapytania ofertowe, także dla projektów w których upubliczniano już ogłoszenia na dotychczasowej bazie, należy publikować wyłącznie poprzez nowe narzędzie.
 
Jednocześnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z upłynięciem z końcem roku terminu kwalifikowalności środków nie przewiduje się potrzeby utrzymywania narzędzia do rejestracji nowych zapytań. Jednocześnie dotychczasowe narzędzie jako archiwum będzie utrzymywane do listopada 2016 r. Blokada rejestracji nowych użytkowników w dotychczasowej Bazie nastąpiła 31.12.2015 r. 
 
Konta zarejestrowanych użytkowników zarówno w przypadku PO WER jak i PO KL pozostaną nadal aktywne. Ma to na celu dokończenie upublicznionych już zapytań ofertowych np. wskazanie wykonawcy. Konta będą aktywne do 1.03.2015 r. Po tej dacie wszystkie konta zostaną dezaktywowane. Jednocześnie od 1.01.2016 r. na dotychczasowym narzędziu nie powinny być już upubliczniane nowe zapytania ofertowe.
 
W przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego, powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców) oraz upublicznić zapytanie co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta (o ile posiada taką stronę). 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące obowiązku publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań, wynikające z zasady konkurencyjności, znajdują się w  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito