Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Nabór wniosków do Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

01-12-2017
Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2017 r.
 
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
jako Beneficjent grantowy dla
 
Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”
 
w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
 
działając na podstawie przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. nr 178, poz. 1200),
 
ogłasza konkurs na powierzenie grantów
 
Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum (https://lsi.ncbr.gov.pl)
w terminie: od 02 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r.
 
 
W ramach Działania 3.3. e-Pionier dofinansowanie przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).
 
 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis do KRS najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy. 
 

Budżet konkursu i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 46 977 782,46 PLN.
 

Poziom i wartość wsparcia

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 8 mln PLN – 12 mln PLN oraz nie przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych. 
 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum.
Logowanie do systemu informatycznego Centrum możliwe jest po wejściu na stronę internetową (https://lsi.ncbr.gov.pl) od dnia 02 stycznia 2018 r. od godz. 08:00 do 19 stycznia 2018 r. (do godz. 16.00).
 

Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie przeprowadzania 2 konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 

Termin poinformowania o wynikach konkursu 

Proces oceny wniosków - od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników - trwa do 60 dni. 
 

Procedura odwoławcza

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest od oceny formalnej oraz odwołanie od informacji o przyznaniu albo odmowie przyznania Grantu, czyli pisemne wystąpienie o weryfikację dokonanej oceny odpowiednio formalnej lub merytorycznej I i II stopnia (patrz. Regulamin 2 konkursu V. Procedura składania protestów oraz VI. Procedura odwoławcza). 
 

Dokumenty do pobrania

Pełna dokumentacja do Działania 3.3 (link do strony z dokumentacją konkursową
 

Kontakt: 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach  Działania 3.3 e-Pionier prosimy przesyłać na adres .
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito