Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Aktualności

drukuj
A A A

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

17-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.
 

1. Przedmiot i cel dofinansowania

 
Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:
 
  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
  • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
 
Działanie powinno służyć:
 
  • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych
i/lub
  • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

 

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 
Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.
 

3. Termin i tryb złożenia formularza realizacji działania

 
Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).
 
Formularze złożone przed tym terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Formularz realizacji działania wraz z dodatkowymi, wymaganymi dokumentami należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (skan dokumentu zawierający wymagane podpisy i załączniki) na adres e-mail: , podając w tytule maila akronim działania.
 
Wzór formularza realizacji działania stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (do pobrania poniżej).
 
Wykaz dodatkowych dokumentów składanych razem z formularzem podany jest w pkt. 1 załącznika nr 2 do Regulaminu (do pobrania poniżej).
 

4. Wysokość dofinansowania i przyznanie środków

 
Indykatywny budżet OP przeznaczony na dofinansowanie działań wynosi 400 tys. EUR. W przypadku wystąpienia oszczędności w programie kwota przeznaczona na nabór może ulec zwiększeniu. Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN wg kursu NBP z dnia ogłoszenia o naborze.
 
Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy.
 
Złożone formularze są weryfikowane przez OP zgodnie z kryteriami weryfikacji formalnej i merytorycznej, określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu (do pobrania poniżej).
 
Jeden podmiot (w przypadku uczelni wyższych jako pojedynczy podmiot rozumiana jest każda podstawowa jednostka organizacyjna uczelni) może złożyć maksymalnie 2 formularze na realizację 2 działań, przy czym każde działanie powinno dotyczyć innego zakresu tematycznego i być realizowane przez inną grupę osób.
 
Podmioty, których formularze zostaną pozytywnie zweryfikowane otrzymają informację o przyznaniu dofinansowania wraz ze wzorem umowy.
 
Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy.
 
W terminie 15 dni od zakończenia realizacji działania podmiot zobowiązany jest złożyć raport końcowy, na podstawie którego jest przekazywane dofinansowanie w formie refundacji.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym Regulaminie naboru na działania bilateralne  w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza i załącznikach. W Regulaminie zostały określone m.in. stawki, według których będą rozliczane ryczałtowo koszty działania.
 

Do pobrania:

 

 
Osoby kontaktowe w NCBR:
 
Maciej Jędrzejek
tel: +48 22 39 07 160
 
Hanna Sroczyńska
tel.: +48 22 39 07 198
 
e-mail: 
 

Mapa projektów realizowanych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito