Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 203426

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Effect of climatic changes on grassland growth, its water conditions and biomass 

 

Akronim: FINEGRASS

 

Promotor projektu: Instytut Geodezji i Kartografii

 

Partnerzy polscy: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Partnerzy norwescy: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

 

Wartość projektu (PLN): 3 854 686

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 854 686

Czas realizacji: 37 miesięcy

 

 

Adres strony: http://finegrass.eu/

 

 

Opis projektu:

Monitorowanie status obszarów łąkowych, jak również zmian zachodzących w ich obrębie, jest niezwykle ważne dla zrozumienia złożonych funkcji pełnionych przez łąki. Świadomość licznych powiązań pomiędzy obszarami łąkowymi a innymi ekosystemami oraz zmian powstałych na skutek zmieniających się czynników klimatycznych doprowadziła do powstania projektu FINEGRASS, którego głównym celem jest ocena wpływu zmian klimatycznych na kondycję roślin, warunki wodne oraz ilość biomasy łąk. Możliwość prognozowana biomasy łąk oraz wpływu zmian klimatycznych na wzrost roślin stanowi ważne narzędzie w zarządzaniu obszarami łąkowymi w skali narodowej, regionalnej jak i lokalnej.
W projekcie wykorzystane zostaną najnowocześniejsze techniki satelitarne bazujące na danych z satelitów o różnej rozdzielczości czasowej, przestrzennej i spektralnej. Warunki wzrostu roślin zostaną określone na podstawie danych satelitów: NOAA.AVHRR oraz Terra.MODIS a także w przyszłości danych z satelity Sentinel-2, w ramach Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS. Powierzchnia łąk oraz ich lokalizacja zostanie określona na podstawie danych uzyskanych z bazy danych CORINE Land-Cover, opracowanych na  podstawie wysokorozdzielczych danych satelitarnych. Na podstawie danych satelitarnych obliczone zostaną również wskaźniki roślinne, takie jak: NDVI, EVI i inne oraz temperatura powierzchni ziemi. Na podstawie temperatury powierzchni ziemi oraz danych meteorologicznych, aktualna i potencjalna wartość ewapotranspiracji oraz wilgotność gleby (na podstawie danych radarowych Sentinel-1) będą obliczane.

Dane meteorologiczne z kilku dziesięcioleci jak również porównanie tych danych z obrazami satelitarnymi z okresu 1997 – 2015, pozwoli na analizę i określenie trendów zmian klimatycznych.
Bilans węgla dla wybranych obszarów badawczych będzie określany, celem wskazania różnic w wielkości pochłaniania węgla przez różne rodzaje łąk. Porównanie wyników odczytu wielkości biomasy w terenie (dane in-situ) z danymi pozyskanymi ze danych satelitarnych (wskaźnik LAI) będzie dokonane.
Nowoczesne narzędzia do analizy roślin i wpływu wywieranego przez zmieniające się czynniki klimatyczne na rośliny, zostaną wykorzystane w projekcie. Warunki wzrostu roślin, identyczne z naturalnymi, będą generowane w warunkach kontrolowanych i wpływ zmieniających się warunków meteorologicznych, tj. temperatury i wilgotności na różne gatunki roślin będzie określany. Obszary łąk, na których zdiagnozowano zmiany wywołane zmianami klimatycznymi będą opisane i analizy parametrów roślin zostaną przeprowadzone.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito