Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: habilitacja; dziedzina badań: biotechnologia; ID: 207085

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Structural and functional characterization of proteins and protein domains involved in DNA repair and maintenance of genome integrity 

 

Akronim: DNAtraffic

 

Promotor projektu: Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB) Polskiej Akademii Nauk (PAN)

 

Wartość projektu (PLN):

405 660

 

Kwota dofinansowania (PLN):

405 660

Czas realizacji: 24 miesiące

 

 

Adres strony: http://www.ibb.waw.pl/pl/Sekretariat%20Naukowy/Projekty%20strukturalne/dnatraffic

 

Opis projektu:

WPROWADZENIE: Główna funkcją DNA jest długoterminowe przechowywanie informacji, która jest instrukcją genetyczną wykorzystywaną w rozwoju i funkcjonowaniu wszystkich znanych organizmów żywych. Żywe komórki są stale narażone na działanie szkodliwych czynników endogennych i środowiskowych, tj. chemikalia, światło UV, promieniowanie jonizujące. Czynniki te powszechnie znane są jako czynniki uszkadzające DNA (mutageny). Pozostawienie uszkodzonego DNA w komórce może być skutkiem zaburzeń w procesach naprawy DNA. To może prowadzić do starzenia się komórek, nowotworzenia, a nawet chorób neurodegeneracyjnych. Są również choroby bezpośrednio związane wadliwą naprawą DNA. W związku z tym, znajomość szlaków naprawy DNA jest kluczem do zrozumienia jak i dlaczego genom jest modyfikowany w trakcie życia organizmu, i jak szlaki naprawy DNA efektywnie współdziałają, aby sukcesywnie chronić genom od potencjalnie mutagennych modyfikacji zasad oraz umożliwić dokładne przekazywanie informacji genetycznej.
CEL: Projekt DNAtraffic koncentruje się na strukturalnej i funkcjonalnej charakterystyce białek naprawiających uszkodzenia w DNA w celu przypisania im dodatkowych funkcji w procesach naprawy.
PLANOWANE WYNIKI: Naprawa DNA w ludzkich komórkach jest bardzo skomplikowanym procesem, w którym bierze udział wiele czynników. My w szczególności skupimy się na białkach zaangażowanych w naprawę i/lub modyfikację kwasów nukleinowych. Planujemy zbadać ludzkie homologi białka AlkB (ALKBH2 i ALKBH3) i ich zdolność do rozpoznawania, wiązania i usuwania w sposób bezpośredni uszkodzeń z DNA. Ponadto, wiele białek zaangażowanych w metabolizm DNA jest dobrze poznanych (w tym w zakresie specyficzności substratowej, kinetyki i mechanizmu działania), ale informacje te są rozproszone w literaturze naukowej. Co więcej, nadal istnieją procesy, dla których aktywność enzymatyczna jest znana lub przewidziana żeby istnieć, ale białka mogące być za to odpowiedzialne nie zostały jak do tej pory scharakteryzowane. Dlatego planujemy dalej rozwijać naszą bazę danych (DNAtraffic) i tak zorganizować informacje aby można było usystematyzować dostępną wiedzę i wykorzystać ją w poszukiwaniu nowych białek.
PRODUKT: Wierzymy, że nasze badania pozwolą nam na przypisanie nowych funkcji do niescharakteryzowanych białek, które mogą być zaangażowanych w utrzymanie integralności genomu.
Grupa docelowa: Charakter projektu jest ściśle naukowy, jednak jego wpływ na nauki medyczne i dotyczące zdrowia ludzkiego nie możne być wykluczony.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito