Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Konkurs nr 8/2016 - wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy

18-11-2016
Uprzejmie informujemy, że warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie projektu jest przedłożenie następujących dokumentów:
 
Lp. Nazwa dokumentu Forma Postać Uwagi
1. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz papierowa
oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem
 
nie dotyczy osób, których umocowanie wynika z KRS, z odpisu rejestru instytutów naukowych PAN lub przepisów ogólnie obowiązujących
2.
Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego (wzór określony
 
papierowa oryginał  
3.
Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych 
 
papierowa oryginał  
4.
Informacja o sytuacji finansowej przedsiębiorcy 
 
papierowa
oryginał oraz wersja edytowalna
w formacie xls
informacja składana przez każdy podmiot wchodzący w skład Wnioskodawcy będący przedsiębiorcą 
wersję edytowalną  w formacie xls należy przesłać na adres mailowy: , podając w tytule wiadomości numer rejestracyjny wniosku
 
5.
Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu, tj.:
  • właściwej komisji bioetycznej w przypadku eksperymentów medycznych w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 464, ze zm.);
  • właściwej lokalnej komisji etycznej w przypadku prowadzenia w projekcie doświadczeń na zwierzętach, o których mowa w ustawie z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 266, ze zm.);
  • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (pozwolenie 
na prowadzenie badania klinicznego) oraz właściwej komisji bioetycznej (pozytywna opinia) w przypadku badań klinicznych
w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobu medycznego lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 876,  ze. zm.);
  • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (pozwolenie na prowadzenie tego typu badań klinicznych produktu leczniczego) oraz właściwej komisji bioetycznej (pozytywna opinia) 
w przypadku prowadzenia w projekcie badań klinicznych produktów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, ze. zm.);
  • na badania wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w przypadku badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną);
  • na badania na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (w przypadku prowadzenia badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów); (wzór określony
    Załączniku nr 4 do niniejszego wykazu)
papierowa oryginał
dotyczy sytuacji, w której przypisany zakres prac w projekcie obejmuje badania wymagające uzyskania zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
 
w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania zgody, należy załączyć kopię pisma, które zostało wysłane do właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu, a następnie niezwłocznie po uzyskaniu zgody, dostarczyć pismo do Centrum
 
6. Umowa o utworzeniu konsorcjum/centrum naukowo-przemysłowego (jeśli dotyczy) papierowa
kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem
 
7. Zgoda właściwego Gestora Sprzętu na przeprowadzenie badań i testów przedmiotu projektu w warunkach operacyjnych (dotyczy projektów, w których zaplanowany został co najmniej VII poziom gotowości technologii) papierowa
kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem
w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania zgody Gestora Sprzętu, należy załączyć kopię pisma, które zostało wysłane do Gestora Sprzętu, a następnie niezwłocznie po uzyskaniu zgody dostarczyć pismo do Centrum

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito