Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Konkurs nr 2/P/2017 „MŁODZI NAUKOWCY 2017”- wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy

15-05-2018
Uprzejmie informujemy, że warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie projektu jest przedłożenie następujących dokumentów:
 
Lp. Nazwa dokumentu Forma Postać Uwagi
1. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz papierowa
oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
nie dotyczy osób, których umocowanie wynika z KRS, z odpisu rejestru instytutów naukowych PAN lub przepisów ogólnie obowiązujących
2. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego papierowa oryginał  
3. Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych papierowa oryginał  
4. Informacja o sytuacji finansowej przedsiębiorcy papierowa oryginał oraz wersja edytowalna w formacie xls
informacja składana przez każdy podmiot wchodzący w skład Wnioskodawcy będący przedsiębiorcą
wersję edytowalną w formacie xls należy przesłać na adres mailowy: , podając w tytule wiadomości numer rejestracyjny wniosku
 
5.
Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu, tj.:
  • właściwej komisji bioetycznej w przypadku eksperymentów medycznych w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm.);
  • właściwej lokalnej komisji etycznej w przypadku prowadzenia w projekcie doświadczeń na zwierzętach, o których mowa w ustawie z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 266, ze zm.);
  • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego) oraz właściwej komisji bioetycznej (pozytywna opinia) w przypadku badań klinicznych w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobu medycznego lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 211, ze. zm.);
  • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (pozwolenie na prowadzenie tego typu badań klinicznych produktu leczniczego) oraz właściwej komisji bioetycznej (pozytywna opinia) w przypadku prowadzenia w projekcie badań klinicznych produktów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, ze. zm.);
  • na badania wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w przypadku badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną);
  • na badania na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (w przypadku prowadzenia badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów)
 
papierowa oryginał
dotyczy sytuacji, w której przypisany zakres prac w projekcie obejmuje badania wymagające uzyskania zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
 
w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania zgody, należy załączyć kopię pisma, które zostało wysłane do właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu,a następnie niezwłocznie po uzyskaniu zgody, dostarczyć pismo do Centrum
 
6. Umowa o utworzeniu konsorcjum/centrum naukowo-przemysłowego (jeśli dotyczy)  papierowa   kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito