Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

I konkurs przedsięwzięcia Demonstrator+ – wyniki oceny merytorycznej II stopnia

14-10-2013

Innowacyjna elektrownia wiatrowa umożliwiająca uzyskanie wysokiej efektywności przy niskich prędkościach wiatru, inteligentny system nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie rzeczywistym, autonomiczny robot sprzątający bez udziału operatora, a także reaktywowany od podstaw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, kultowy polski samochód „Syrenka” – takie między innymi projekty zostaną wsparte dzięki rozstrzygniętemu konkursowi w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Demonstrator+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.


Przedsięwzięcie NCBR pn. Demonstrator+ umożliwia dofinansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym w zakresie wytworzenia instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, których głównym celem jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki.


Przekazujemy do Państwa wiadomości listy rankingowe wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania utworzone na podstawie wyników oceny merytorycznej.


W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe złożono 140 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 2,7 mld zł. Eksperci Centrum mieli nie lada problem, bowiem wiele wniosków uzyskało bardzo dobre oceny, ale napięty budżet zmuszał czasem do trudnych decyzji. Ostatecznie zdecydowano o dofinansowaniu 41 projektów za kwotę ponad 430 mln zł. Do tej sumy beneficjenci dołożą przeszło 270 mln zł wkładu własnego. Innymi słowy, na każde 100 zł pochodzące z publicznych pieniędzy, beneficjenci wyłożą 62 zł z własnej kieszeni.


UWAGA: Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Na podstawie list rankingowych będą wydawane decyzje Dyrektora NCBR w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych. Informujemy również, iż przyczyny odmowy przyznania finansowania będą wskazane w uzasadnieniach ww. decyzji, które zostaną wysłane wnioskodawcom pocztą tradycyjną.


Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dalszego przebiegu planowanych działań w ramach konkursu Demonstrator + Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej:


DECYZJE


Zgodnie z Regulaminem konkursu rozdz. IV pkt. 7. 2), Wnioskodawcy otrzymają decyzje Dyrektora NCBR, które zostaną wydane w najbliższych dniach. Wnioskodawcy, którzy:

 

 

  • otrzymali dofinansowanie na realizację projektów w kwocie wnioskowanej otrzymają drogą pocztową decyzje Dyrektora NCBR o przyznaniu dofinansowania,
  • nie otrzymali dofinansowania na realizację projektów otrzymają drogą pocztową decyzje Dyrektora NCBR o odmowie przyznania dofinansowania.  Zgodnie z rozdz. VI pkt. 1. Regulaminu konkursu ww. Wnioskodawcom, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady NCBR w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji drogą pocztową. Zgodnie z rozdz. VI pkt. 2 Regulaminu konkursu Komisja Odwoławcza Rady Centrum wydaje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania;
  • Wnioskodawcy projektów zakwalifikowanych do finansowania, w stosunku do których eksperci zgłosili uwagi co do zasadności kosztów Projektu, przed podjęciem przez Dyrektora Centrum decyzji o przyznaniu Dofinansowania, otrzymają drogą pocztową propozycję kwoty dofinansowania Projektu.

 

RECENZJE


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozdz.  IV pkt. 8 Regulaminu konkursu Treść recenzji dot. oceny merytorycznej Wniosku, może zostać udostępniona Wnioskodawcy po zakończeniu procedury konkursowej i przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej.


UMOWY


Regulamin oraz wzory umów dostępne są na stronie internetowej Przedsięwzięcia:


http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skali-demonstracyjnej/dokumenty-do-pobrania/


Informujemy, że załącznik nr 10  Regulaminu definiuje dokumenty, których złożenie jest warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie Projektu.

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito