Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Dokumenty do pobrania

drukuj
A A A

1. Regulamin

 

2. Katalog kosztów kwalifikowalnych uwzględniający aktualizację w kategorii A

 

3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów


4. Formularz wniosku


5. Oświadczenie (łączne) o:
a) niefinansowaniu  zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł
b) niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne


6. Zestawienie dokumentów wymaganych do załączenia do wniosku w systemie informatycznym


7. Oświadczenie, że zawarte we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym


8. Kryteria oceny formalnej wniosku


9. Kryteria oceny merytorycznej wniosku:
a) Kryteria oceny merytorycznej I stopnia
b) Kryteria oceny merytorycznej II stopnia

c) Kryteria oceny merytorycznej II stopnia - lista zbiorcza


10. Harmonogramy i kosztorysy:
a) harmonogram zadań wraz z uzasadnieniem kosztów
b) kosztorys projektu
c) harmonogram płatności


11. Dokumenty, których złożenie jest warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie Projektu


12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


13. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną

 

14. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu - jednostka naukowa

 

15. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu - konsorcjum

 

16. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu - przedsiębiorca

 

17. Rekomendowane elementy umowy konsorcjum naukowego składającego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

 

18. Wkład własny pieniężny i rzeczowy

 

19. Wzór wniosku o płatność

 

20. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

21. Dochód z komercyjnego wykorzystania prototypu

 

22. Kwalifikowalność kosztów związanych z osiągnięciem celu komercyjno - wdrożeniowego

 

23. Wniosek o zmiany w projekcie

 

24. Wzór aneksu do umowy dla przedsiębiorcy

 

25. Wzór aneksu do umowy dla konsorcjum

 

26. Wzór Raportu rocznego

 

27. Załączniki do Raportu rocznego

 

28. Wzór Raportu końcowego

 

29. Załączniki do Raportu końcowego

 

30. Wzór Raportu z wdrożenia

 

31. Załączniki do Raportu z wdrożenia

 

32. Wzór Raportu ex-post

 

33. Załącznik do Raportu ex-post

 

34. Raport okresowy

 

35. Załączniki do Raportu okresowego

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito