Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja Działu Finansowego o trybie składania WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ oraz wypłacie środków w II Edycji PROGRAMU INNOTECH

04-01-2013

1.       Wnioski o płatność wraz z niezbędnymi dokumentami składane są do opiekuna finansowego projektu.

2.       Ocenie formalnej wniosek będzie podlegał pod kątem:

a.       Terminowości złożenia wniosku

b.      Złożenia tożsamych wersji w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej wersji w formacie .xls lub .xlsx)

c.       Kompletności złożonych dokumentów (zgodnie z listą)

d.      Prawidłowości wypełnienia wniosku oraz złożenia niezbędnych podpisów

3.       Jeżeli wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych stosowna informacja zostanie przesłana do Wykonawcy/Lidera pocztą elektroniczną na wskazany e-mail osoby do kontaktu lub osoby sporządzającej wniosek – zgodnie z Umową czas na poprawę błędów to 14 dni od dnia otrzymania informacji.

4.       W celu wypłaty wniosek przejdzie wstępną ocenę wykorzystania środków (spełnienie wymaganego umową progu)

  • jeżeli wniosek spełni wymogi do wypłaty zostanie przekazana kwota zgodnie z wnioskiem (biorąc pod uwagę szczegółowe zapisy Umowy dotyczące przekazywania środków na fazę B - dotyczy ścieżki In-Tech)


5.       Jeżeli wniosek nie spełni warunków do wypłaty (brak osiągnięcia odpowiedniego progu rozliczenia przekazanych środków) zostanie wstrzymany i Wykonawca/Lider będzie zobowiązany (w celu otrzymania zaliczki) złożyć korektę wniosku po rozliczeniu odpowiedniej kwoty dofinansowania.

6.       Jeżeli we wniosku znajdą się oczywiste omyłki pisarskie Wykonawca/Lider może upoważnić opiekuna finansowego do ich skorygowania.

7.       Zaliczki przekazywane są w momencie posiadania przez Centrum odpowiednich środków – najwcześniej na przełomie lutego/marca w związku z czasem oczekiwania na dotację celową.

8.       Dotyczy ścieżki In-Tech: W projektach, w których na dany rok przewidziana jest wypłata środków na fazę B niezbędne będzie złożenie 2 wniosków – jednego na fazę A i drugiego na fazę B w momencie zakończenia fazy A.

 

  • ocena i wypłata na podstawie wniosku na fazę A zostanie przeprowadzona zgodnie ze schematem zawartym powyżej.

 

  • ocena i wypłata związana z wnioskiem na fazę B zostanie przeprowadzona po pozytywnej ocenie raportu po fazie A i spełnieniu kryteriów otrzymania pomocy de minimis zawartych w Umowie.


9.       O ostatecznej kwocie na jaką wniosek został rozliczony Wykonawcy/Liderzy zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej.

Uwaga: We wszelkiej korespondencji (papierowej lub elektronicznej) oraz rozmowach telefonicznych prosimy posługiwać się IDENTYFIKATOREM projektu (nr umowy oraz nr wniosku wraz z uwagą o ścieżce i konkursie):

Skrót ścieżki i numer konkursu/Nr umowy/ID wniosku – np. IN2/65/189564

Korespondencja nie opatrzona takimi informacjami nie będzie czytana.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito