Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Ogłoszenie na Partnera DRIM

drukuj
A A A

Ogłoszenie na Partnera DRIM

06-07-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczyna przygotowania do realizacji kolejnego programu badawczego w nowatorskiej formule problem-driven research. Program będzie dotyczył opracowania nowych lub udoskonalenia już istniejących technologii otwierających drogę do realizacji szerokiego spektrum usług z użyciem bezzałogowych platform latających (UAV/UAS). Przykładem może być klasa usług gromadzenia, przetwarzania i wieloaspektowej analizy danych wielomodalnych pozyskiwanych z systemu sensorycznego UAV/UAS. 
 
Będzie to kolejny program realizowany w formule problem-driven research, w ramach której prace badawcze sfinansowane przez NCBR przyczynią się do podniesienia obecnego poziomu technologii w ważnym gospodarczo i społecznie obszarze bezzałogowych platform latających i usług realizowanych z ich wykorzystaniem do poziomu światowego. Nadrzędnym celem współpracy, pomiędzy Partnerem a NCBR, będzie zdefiniowanie wyzwań, a także opracowanie, ogłoszenie i realizacja programu badawczego. Ponadto Partner powinien zadeklarować chęć i możliwość współpracy w kreowaniu rynku wstępnego dla wypracowanych rozwiązań, poprzez ich zakup. 
 
Program ma wesprzeć rozwój obszaru bezzałogowych platform latających zarówno pod kątem technologicznym jak również legislacyjnym. Dzięki publicznemu wsparciu prac w zakresie doskonalenia i opracowywania nowych technologii opartych na kompleksowych i innowacyjnych rozwiązaniach program przyczyni się do zintensyfikowania procesu wdrażania nowych usług wykorzystujących bezzałogowe platformy latające w sektorze publicznym i prywatnym. 
 
W związku z tym NCBR zaprasza potencjalnych Partnerów publicznych, spełniających niżej opisane wymagania, do współpracy przy programie badawczym w zakresie zdefiniowania usług, określenia założeń funkcjonalnych  oraz  zadeklarowania chęci i możliwość wykorzystania przez siebie wypracowanego rozwiązania w praktyce.
 
Partnerem w projekcie może być każdy podmiot publiczny, bez względu na jego formę prawną, którego głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej (tj. nie konkuruje na rynku). Zainteresowane podmioty zapraszamy do wyboru usług z załączonej listy lub składania innych propozycji usług i technologii niezbędnych do ich realizacji wpisujących się w obszar programu, których rozwiązanie można byłoby osiągnąć poprzez przeprowadzenie badań w oparciu o ideę problem-driven research.
 
NCBR informuje, a składający propozycję Partner przyjmuje do wiadomości, że złożone propozycje usług nie podlegają ochronie autorskich praw majątkowych. Jednocześnie informujemy, iż zgłoszone propozycje będą stanowiły podstawę do zaproszenia autorów wybranych zgłoszeń do dalszych rozmów. 
 
Kluczowymi czynnikami decydującymi o wyborze Partnera są:
 
  • gotowość Partnera do współpracy oraz zaangażowania zasobów przy definiowaniu zakresu programu badawczego, w szczególności odpowiedź czy potencjalny Partner jest gotowy do realizacji nowatorskiego w skali kraju przedsięwzięcia oraz czy cechuje się wystarczającą otwartością na realizację innowacyjnych zamówień publicznych, w tym do akceptacji ryzyka oraz definiowania zamówienia poprzez potrzeby,

 

  • skoncentrowanie potrzeb Partnera na problemach o największym potencjale dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, tj. czy zakres wyzwań i potrzeb, które sygnalizuje Partner do objęcia programem badawczym ma potencjał szerokiego zastosowania (w różnych dziedzinach, przez różne podmioty) oraz do dyfuzji rozwiązań istotnych z punktu widzenia potrzeb gospodarczych i społecznych,

 

  • możliwości wdrożeniowe Partnera, w szczególności potencjał do testowania rozwiązań prototypowych powstałych w efekcie programu badawczego w warunkach rzeczywistych, 

 

  • możliwości finansowe Partnera na etapie wdrożenia, co oznacza możliwość zaangażowania własnych środków na część wdrożeniową projektu, lub zobowiązanie do pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

 

Z wybranym Partnerem zostanie zawarte porozumienie o współpracy, w którym określone zostaną szczegółowe cele tej współpracy, podział zadań i zdefiniowanie wzajemnych relacji w odniesieniu do realizowanego programu badawczego, w tym w szczególności w zakresie przygotowywania i realizowania zamówienia publicznego, a także określenia zasobów, które każda ze stron wnosi do partnerstwa. Następnie, NCBR wspólnie z Partnerem zdefiniuje, ogłosi i przeprowadzi procedurę zamówienia publicznego w ramach realizowanego programu badawczego. 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: w terminie do 6 sierpnia 2018 r., załączając wypełniony i podpisany skan poniższego formularza. 
 
Załączniki do ogłoszenia
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito