Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

I konkurs PBS – dokumenty niezbędne do podpisania Umowy

22-06-2012

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem I konkursu w ramach PBS  do podpisania umowy o finansowanie niezbędne jest przedłożenie dokumentów wskazanych w Załączniku 5.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż oświadczenia i dokumenty składa:

 

  • każdy wnioskodawca występujący o dofinansowanie indywidualnie (tj. jednostka prowadząca badania naukowe – uprawniona do wnioskowania w Ścieżce A);
  • każdy podmiot będący członkiem wnioskodawcy wielopodmiotowego (tj. np. konsorcjum naukowe, sieć naukowa, centrum naukowo-przemysłowe)

 

1.      Oświadczenie łączne o:

 

a) niefinansowaniu  zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł

b) niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 

Oryginał składa każdy podmiot zgodnie z wzorem:  Oświadczenie.doc

 

2.      Umowa o utworzeniu konsorcjum naukowego/centrum naukowo-przemysłowego

 

Wnioskodawca wielopodmiotowy składa jedną kopię potwierdzoną za zgodność  z oryginałem. W przypadku konsorcjum naukowego umowa powinna zawierać: elementy umowy konsorcjum naukowego – plik .pdf

 

3.      Odpis z KRS lub zaświadczenieo wpisie do ewidencji działalności gospodarczejwydane w okresie 3 m-cy poprzedzających złożenie (nie dotyczy niektórych publicznych jednostek naukowych, takich jak: np. uczelnia publiczna).

 

Kopię potwierdzona za zgodność  z oryginałem na formularze urzędowe wydane zgodnie z odrębnymi przepisami

 

4.      Przy ubieganiu się o pomoc publiczną:

 

a) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Formularz informacji_inna pomoc.doc (oryginał) składa każdy podmiot ubiegającysię o pomoc publiczną.

 

Instrukcja_inna pomoc.doc- Instrukcja wypełniania tabeli w części E formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomocde minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Dz. U. 2010.53.312)

 

b) Jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, składa ponadto

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą – oryginał zgodny z wzorem  składa każdy podmiot ubiegający się o pomoc publiczną: Oświadczenie_pomoc.doc

 

5.      Sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych albo kopię ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w przypadku, gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy

 

Kopię potwierdzoną za zgodność  z oryginałem dokumentów własnych przygotowanych zgodnie z odrębnymi przepisami składa każdy podmiot ubiegający się o pomoc publicznąz wyjątkiem mikro i małych przedsiębiorców.

 

Jednocześnie informujemy, że do podpisania wyżej wymienionych dokumentów zobowiązane są osoby reprezentujące podmiot ubiegający się o dofinansowanie. W przeciwnym przypadku wraz z dokumentacją należy przedłożyć stosowne upoważnienie do reprezentowania podmiotu.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito