Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Nabory na studia wykonalności 2014-2015

drukuj
A A A

Informacja o zasadach składania wniosków o ustanowienie programów sektorowych

24-06-2014

Programy sektorowe to programy finansowania prac B+R w przedsiębiorstwach w danym sektorze gospodarki, utworzone jako odpowiedź na potrzeby przedstawicieli środowiska – zrzeszonych przedsiębiorców prowadzących działalność w danym sektorze.


W ramach programów sektorowych ogłaszane są nabory wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych zgodnych z agendami badawczymi wskazanymi w programach. Nabory te są otwarte dla wszystkich przedsiębiorców, w tym działających w ramach konsorcjów obejmujących podmioty danego sektora (tj. nie tylko dla podmiotów zrzeszonych w ramach podmiotu składającego wniosek o ustanowienie programu).


W celu przygotowania programów, które w najwyższym stopniu będą spełniały oczekiwania poszczególnych branż, konieczne jest rozpoznanie potrzeb i potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego poszczególnych sektorów gospodarki.


Dokumentem, który ma za zadanie zebrać takie informacje jest studium wykonalności programu sektorowego, będący de facto wnioskiem o ustanowienie programu.


Studium wykonalności, w tym kontekście, to dokument stanowiący uzasadnienie dla uruchomienia przez Centrum nowego programu sektorowego, zawierający m.in. pogłębioną analizę danego sektora oraz opis najistotniejszych wyzwań i problemów, których rozwiązania oczekuje się dzięki realizacji danego programu. Głównymi celami studiów wykonalności są:

 

 • zebranie informacji o potencjale badawczo-rozwojowym i innowacyjnym poszczególnych sektorów gospodarki,
 • zebranie informacji o potrzebach poszczególnych sektorów gospodarki,
 • uzyskanie propozycji strategicznych agend badawczych, których wdrożenie przyczyni się do rozwiązania zdefiniowanych problemów poszczególnych sektorów gospodarki.


Zasady składania studiów wykonalności

 

 1. Wnioskodawcy - podmioty zrzeszające, na zasadzie dobrowolności, według kryterium przynależności do danej branży, przedstawicieli danego sektora gospodarki (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, itd.), reprezentujące interesy swoich członków i organizujące działalność danego sektora (np. izba gospodarcza, stowarzyszenie branżowe, platforma technologiczna). W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada osobowości prawnej, studium w jego imieniu może złożyć tylko jego uprawniony reprezentant będący przedsiębiorcą.

 

2.  Termin składania studiów wykonalności -  do 31 marca i do 30 września (nabór ciągły).

 

3.  Formularz studium wykonalności wraz z załącznikami:

 

4.  Studium wykonalności będzie podlegało ocenie NCBR.

 

5.  Treści zawarte w przedłożonym studium wykonalności będą rozpatrywane pod kątem uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:

 

a) czy aktualna sytuacja sektora uzasadnia konieczność uruchomienia programu sektorowego oraz czy posiada on wystarczający potencjał do jego realizacji, a następnie efektywnego wykorzystania jego oczekiwanych efektów? Pod uwagę w tym przypadku będą brane w szczególności:

 

 • wpływ sektora na rozwój gospodarki w Polsce,
 • pozycja sektora w Europie i na świecie,
 • potencjał B+R sektora oraz poziom jego innowacyjności, w tym dotychczasowe finansowe oraz rzeczowe efekty prac B+R oraz działalności innowacyjnej sektora;

 

b) w jakim stopniu wnioskodawca reprezentuje sektor, czy jest w stanie merytorycznie partycypować w tworzeniu założeń programu sektorowego, a następnie finansowo i rzeczowo w jego realizacji, tj. czy ma potencjał do jego realizacji? Pod uwagę w tym przypadku będą brane w szczególności:

 

 • reprezentatywność wnioskodawcy dla sektora oraz dotychczasowe doświadczenie we współpracy,
 • sytuacja ekonomiczna podmiotów zrzeszonych w ramach wnioskodawcy,
 • potencjał B+R i innowacyjny członków wnioskodawcy;

 

c) czy zaproponowana agenda badawcza odpowiada na wskazany problem, czy jest spójna i możliwa do zrealizowania przy danym potencjalne sektora? Pod uwagę w tym przypadku będą brane w szczególności:

 

 • stopień, w jakim zaproponowana koncepcja badawcza jest logiczna, spójna, adekwatna i wystarczająca do rozwiązania problemów,
 • innowacyjność proponowanych prac B+R, w tym także stopień, w jakim agenda badawcza jest ambitna i umożliwia realizację projektów wykraczających poza obecny stan wiedzy i techniki (przełomowe cele, nowość koncepcji i podejścia),
 • praktyczna użyteczność rezultatów prac B+R,
 • czy propozycja może służyć wyłonieniu/aktualizacji inteligentnej specjalizacji w skali kraju?

 

d) czy proponowany przez wnioskodawcę projekt programu sektorowego jest poprawnie skonstruowany, czy jest logiczny i spójny merytorycznie? Pod uwagę w tym przypadku będą brane w szczególności:

 

 • trafność diagnozy istniejących problemów,
 • logika, spójność i weryfikowalność założonych celów programu sektorowego,
 • zasadność planowanych kosztów oraz okresu realizacji programu sektorowego;

 

e) jaka jest ogólna jakość przygotowania studium, jaką metodologię wykorzystano przy jego tworzeniu, czy zastosowane źródła informacji są adekwatne, kompletne i rzetelne?


6.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zastrzega, że złożenie studium wykonalności programu sektorowego nie jest równoznaczne z rozpoczęciem prac nad ustanowieniem danego programu sektorowego. Decyzja o rozpoczęciu prac jest zależna od możliwości budżetowych oraz harmonogramu prac wynikającego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dodatkowo, dla ostatecznego ustanowienia danego programu niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii Rady Centrum.


7.  Jednocześnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zastrzega, że w razie uruchomienia programu sektorowego nie jest zobowiązane do współpracy z wnioskodawcą danego studium wykonalności ani innymi podmiotami wskazanymi w studium.


8.  Wszelkich dodatkowych informacji udziela:


Marta Pytlarczyk
Sekcja Programowania i Polityk UE
tel.: 22 39 07 146
e-mail:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito