Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

3. konkurs

drukuj
A A A

ERA.Net Smart Grids Plus - Otwarcie naboru wniosków w 3. konkursie

14-09-2017
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 14.09.2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net Smart Grids Plus. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Nazwa konkursu

 
ERA.Net Smart Grids Plus, 3. konkurs
 

Temat konkursu

 
Smart Grids (inteligentne sieci elektroenergetyczne)
 

Zakres konkursu

 
Celem 3. konkursu ERA-Net Smart Grids Plus jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Projekty powinny rozwijać technologie, systemy i rozwiązania umożliwiające systemom energetycznym dostarczanie, przyjmowanie i wykorzystywanie do 100% energii odnawialnej. Rozumie się przez to również rozwiązania w ramach nowych lokalnych inicjatyw, powstałych w celach związanych z energetyką, a także integrację różnych regionalnych i lokalnych systemów energetycznych w większy paneuropejski system energetyczny. Trzy płaszczyzny badawcze na poziomie użytkowników, rynku i technologii (zob. sekcja 3.1 w dok. Call text) powinny stanowić integralną część projektu. Celem jest również zwiększenie poziomu gotowości technologicznej (TLR) proponowanych rozwiązań – przejście z TRL 5-6 do TRL 6-7 (zob. Annex C w dok. Call text).  

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 
 • Chorwacja, Environmental Protection and Energy Efficiency Fund
 • Dania, Energy Development and Demonstration Programme (EUDP)
 • Niemcy, Forschungszentrum Jülich GmbH
 • Norwegia, Research Council of Norway
 • Polska, National Centre for Research and Development (NCBR)
 • Rumunia, Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding
 • Rumunia, Ministry of National Education
 • Szwecja, Swedish Energy Agency
 • Turcja, The Scientific and Technological Research Council of Turkey
 

Data otwarcia naboru wniosków

 
14 września 2017 r. 
 
Równolegle z naborem wniosków będzie trwał compulsory advisory period (14.09-14.11.2017 r.). W tym czasie Wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR w celu uzyskania informacji nt. projektu/konkursu, tak by składany wniosek spełniał wymogi agencji finansującej.
 

Data zamknięcia naboru wniosków

 
14 listopada 2017 r., 14:00 CET 
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej konkursu: http://www.eranet-smartgridsplus.eu/joint-calls/3rd-joint-call-2017/    
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
Drugi kwartał 2018 r.  
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.
 

Kurs euro

 
wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 14 września 2017 roku:  
1 EUR = 4,2843 PLN
 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1447,   ze zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) (z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich Wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.eranet-smartgridsplus.eu
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail:
Sekcja programów międzynarodowych 
Dział zarządzania programami
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Natalia Dębecka
tel.: +48 22 39 07 145
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy
 

Kontakt w ERA.Net Smart Grids Plus:

 

Call Management: 

 
 • Karina Barnholt Klepper (Nordic Energy Research)
 • Marie Kjellén (Nordic Energy Research)
 
e-mail:
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 
 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU), wzorem deklaracji wekslowej oraz wzorem umowy, zamieszczonymi na stronie NCBR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito