Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

ERA-NET RUS

drukuj
A A A

ERA-NET RUS

ERA.NET RUS jest programem typu ERANET realizowanym w 7 PR UE.
Jego celem jest stworzenie warunków dla długofalowej współpracy badawczej pomiędzy państwami członkowskimi UE i stowarzyszonymi w ramach 7. Programu Ramowego oraz  Rosją, poprzez ustanowienie transgranicznych mechanizmów finansowania badań i rozwoju Rosji i Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

 

W ramach programu ERA.NET RUS ogłoszono wspólny, pilotowy konkurs na projekty innowacyjne promujący wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe.

 

Źródła finansowania: środki finansowe zadeklarowane przez państwa uczestniczące w konkursie oraz środki finansowe z programu INTAS.

 

Konkurs jest zarządzany przez Wspólny Sekretariat Konkursu upoważniony do przeprowadzenia procedury oceny składanych projektów, wyłonienia projektów wspieranych przez państwa uczestniczące w konkursie oraz zawierania Umów Umbrella z koordynatorami zwycięskich konsorcjów. 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zadeklarowało wsparcie finansowe dla polskich podmiotów, członków konsorcjów projektów wyłonionych w konkursie w wysokości minimum 300 tysięcy EURO.

 

Otwarcie konkursu w ramach ERA.Net RUS

 

W dniu 15-03-2011 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało informację o otwarciu konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauki i technologii w ramach ERA.Net RUS (ERA.Net RUS call in Collaborative S&T projects).

 

Tematyka projektów konkursowych, w których mogły uczestniczyć polskie podmioty dotyczyła następujących obszarów badawczych:

 1. Innovative materials and cutting edge technological processes
  • ultrahigh-power laser sources
  • intelligent materials and nanomaterials
  • quantum optic
 2. Research on serious human health problems
  • viral infections: HIV and Hepatitis
  • auto-immune diseases
  • neurodegenerative diseases

 

Konsorcjum projektowe musiało składać się z podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych państw biorących udział w konkursie (Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwajcaria, Turcja), przy czym co najmniej jeden członek konsorcjum musiał pochodzić z Rosji. Podmioty te winny być uprawnione do otrzymania dofinansowania od właściwej jednostki narodowej. Jeden z członków konsorcjum pełnił rolę koordynatora.

Projekt może trwać maksymalnie 24 miesiące. O dofinansowanie z budżetu NCBR mogły ubiegać się polskie jednostki zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Centrum.

Składanie wniosków międzynarodowych było możliwe od 15 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r. do godziny 18:00 czasu moskiewskiego. Konsorcja projektowe składały wspólne wnioski w języku angielskim poprzez internetowy system rejestracji wniosków dostępny na stronie Wspólnego Sekretariatu Konkursu: http://www.pt-it.de/ptoutline/application/STPROJECTS

 

Polscy wnioskodawcy byli zobowiązani jednocześnie do przesłania do NCBR w wersji  elektronicznej wniosku  o dofinansowanie wg określonego wzoru do 31 maja 2011 r.

 

Do 7 czerwca 2011 wnioski z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej zostały przesłane na adres NCBR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito