Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs 2014

drukuj
A A A

M-ERA.NET - Otwarcie naboru wniosków w konkursie M-ERA.NET Call 2014

02-07-2014

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 06.06.2014 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu


M-ERA.NET Call 2014


Tematy konkursu

 

 • New Surfaces and Coatings
 • Composite Technology
 • Materials for Health

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 
http://m-era.net/joint-call-2014/participating-countries-call-2014

Wnioskodawcy

 

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.


Data otwarcia naboru wniosków


(I etap)    
6 czerwca 2014 r.


Data zamknięcia naboru wniosków


(I etap)    
16 września 2014 r. (godz.: 12:00)


Data zamknięcia naboru wniosków


(II etap)    
18 luty 2015 r.

Nabór wniosków


Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny https://www.vdivde-it.de/meranet-submission/submission

Procedura konkursowa

 

Konkurs jest dwuetapowy.

W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez koordynatora projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.
Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju.

Do drugiego etapu zakwalifikowane zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 300% budżetu krajowego. W tym celu wnioski wstępne poddane zostaną ocenie merytorycznej ekspertów wyłonionych z bazy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W drugim etapie wnioski pełne złożone w elektronicznym systemie poddane zostaną ocenie międzynarodowego panelu ekspertów.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Drugi kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum.

Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskiego partnera projektu, ich harmonogram oraz kosztorys.

Przedsiębiorca do wniosku dołącza następujące dokumenty:

 

 • Informację o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną,
 • Analizę porównawczą - (efekt zachęty) wykazująca spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów dzięki otrzymaniu pomocy: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu, b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu, c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt, d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu (dotyczy tylko dużego przedsiębiorcy).


Wnioski zostaną zaopiniowane pod względem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.

Kurs euro

 

4,1153


Dofinansowanie

 

 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe


Rozpoczęcie finansowania projektów – styczeń 2016


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Pozostałe, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://m-era.net/joint-call-2014

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Maciej Jędrzejek
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 160
kom.: +48 519 684 052
e-mail: 

    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy

 

Imię i nazwisko: Beata Kwiatkowska
tel.: + 48 22 39 07 206
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy 

Strona internetowa programu

 

http://m-era.net
   
Materiały do pobrania:

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito