Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2017

07-08-2017
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.
Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanymi na początku 2017 r. „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”. 
 
Najważniejsze zmiany (w stosunku do naborów w ubiegłym roku): 
- rezygnacja ze składania wniosków formie papierowej – składanie wniosków w formie elektronicznej, 
- skrócenie czasu na poprawę formalną wniosków z 14 do 7 dni, 
- zmiana listy wymaganych załączników do wniosku, 
- zmiana wniosku o dofinansowanie – dodanie oświadczeń w części I wniosku. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
EUREKA – konkurs 2/2017 
 
Cel konkursu:
 
wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju
 
Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):
 
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. 
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
Lista krajów dostępna jest na stronie:  http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
7 sierpnia 2017 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
9 października 2017 r., godz. 16.00 CET
 
Budżet NCBR:
 
2 mln zł na konkurs. 
 
Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć: 
a) w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;  
b) w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.  
 
Kurs euro:
 
Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:
 
 
EUR 1 = PLN 4,2518
 
 
Status prawny konkursu:
 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zm.).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 
Informacji w sprawie konkursu udziela:
 
Kontakt w NCBR:
 
Ewelina Wildner
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail:
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.:  +48 22 39 07 215
e-mail:
Sekcja Finansowania projektów B+R
Dział Finansowy 
 
    
Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA: 
 
 
Link do strony programu: http://www.eurekanetwork.org/
 
Link do pobrania Eureka Project Form: 
 
Eureka project form guidelines: 
 
Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR
 
Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach Inicjatywy EUREKA: 
 
Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. Lista krajów dostępna jest na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries
 
Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu. 
 
Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKI w różnych krajach znajdą Państwo na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries 
Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą. 
 
Informacja dla wnioskodawców, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie w NCBR:
 
Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NCBR i chcieliby realizować projekty EUREKI z własnych środków, powinni złożyć do NCBR: 
1) Pismo, w którym poproszą o wsparcie projektu w celu uzyskania statusu EUREKI  i zadeklarują, że nie będą ubiegać się o środki z NCBR oraz sfinansują udział w projektu z własnych środków; 
2) EUREKA Project Form; 
3) Kopię umowy o współpracy między partnerami konsorcjum międzynarodowego. 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito